Portada · Sanitat i salut pública · Benestar animal · Pautes i tràmits bàsics
Pautes i tràmits bàsics

Gos passejantSi tinc un gos, quines normes he de complir a l'hora d'anar a passejar?

És indispensable portar una ampolla d'aigua per netejar les restes d'orina que l'animal pugui deixar a la via pública. També cal portar bosetes per retirar els excrements que deixin a l'hora de fer les seves necessitats.

El gos ha d'anar en tot moment lligat. L'ús del morrió és obligatori per als animals d'aquelles races per a les quals així ho estableixi l'ordenament sectorial d'aplicació.

Els   animals   de   companyia   han   de   dur   d'una   manera   permanent   pels   espais   o   les   vies   públiques   una   placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.


Si tinc un animal de companyia, ha d'estar censat?

Si. Tots els animals de companyia han d'estar censats i amb el seu corresponent xip instal·lat.

La identificació electrònica dels gossos, gats i fures és obligatòria i es pot dur a terme als centres veterinaris.

Un cop implantat el microxip, que porta un codi d´identificació, i obtingut el document sanitari, les persones propietàries d´aquests animals de companyia estan obligades a inscriure´ls en el Cens d'animals de companyia, dins el termini de tres mesos des de la data de naixement o de trenta dies des de la data d´adquisició, canvi de residència de l´animal o trasllat temporal per un període superior a tres mesos.

D'altra banda, tot i que la llei no obliga a fer-ho amb la resta d´animals de companyia –és a dir, tots els que no són gossos, gats i fures–, és recomanable inscriure´ls per raons de seguretat dels animals (com a mesura de protecció i davant una possible pèrdua), ambientals i de control sanitari.


Si tinc un gos declarat potencialment perillós, he de seguir tràmits diferents?

Si. Els gossos potencialment perillosos necessiten estar donats d'alta al cens d'animals de companyia i llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.

Aquest tràmit permet d'una banda, inscriure al cens els animals de companyia que resideixen al municipi, modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals o bé donar-lo de baixa (per mort o canvi de domicili). El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant la col·locació d'una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.

D'una altra, aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics d'un gos considerat potencialment perillós (1 llicència per cada propietari/conductor i gos) i que s'ha de renovar cada 5 anys.

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

  • Aquells que pertanyin a alguna de les races següents: akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, terrier staffordshire americà i tosa japonès.
  • Aquells que hagin estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
  • Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març.
  • Aquells que hagin tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos.


Puc tenir tants animals de companyia com vulgui a casa?

No. L'espai on hi visquin els animals ha de ser un lloc que disposi de les condicions higièniques necessàries i que no representi cap perill o incomoditat tant pel propi animal com per als veïns o altres persones en general. En aquest sentit, sempre que hi hagi un mínim de condicions higièniques i de seguretat, es poden tenir fins a un màxim de tres animals de companyia.

En el cas de voler conviure amb més de tres animals de companyia, serà necessari comunicar la situació a l'Ajuntament, qui enviarà un tècnic municipal a avaluar les condicions del domicili i, si procedeix, permetrà l'estada de més de tres animals. El tècnic municipal té potestat per ampliar o reduir el nombre d'animals permès per habitatge i tindrà en compte les  característiques dels propis animals i de l'allotjament, l'espai disponible, les condicions higièniques i sanitàries, les repercussions i les molèsties que puguin generar al veïnat o a l'entorn.


En un domicili, puc deixar el meu animal de companyia al pati o terrassa?

Si l'animal, per la seva condició especial o caràcter irritable, es manifesta amb lladrucs insistents o altres sorolls que puguin resultar molestos -encara que siguin hores diürnes-, resta prohibit deixar-los sols a patis, balcons, terrasses o similars. A més, el propietari té l'obligació de prendre les mesures necessàries per evitar que els animals, especialment gossos i gats, puguin afectar amb les seves deposicions i els seus orins als pisos inferiors o a la via pública.


Podeu consultar l'Ordenança municipal sobre Tinença d'Animals aquí:

 
^