Portada · Economia i Hisenda · Transparència - Economia · Calendari Fiscal
Calendari Fiscal
CALENDARI FISCAL 2018
Descripció
Data inici voluntària

Data fi voluntària / Domiciliació

Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció - domiciliat

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 1a fracció - domiciliat

02/05/2018
Impost sobre vehícles de tracció mecànicade 01/03 a 04/05/2018

02/05/2018

Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció - domiciliat

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 2a fracció - domiciliat

de 02/05 a 05/07/2018

02/07/2018

Impost sobre béns immobles urbans - no domiciliat

Taxa per gestió de residus domèstics

Taxa per gestió de residus comercials

Taxa servei de cementiri municipal

Taxa per entrada de vehicles-guals

Impost béns immobles de característiques especials

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - no domiciliat

de 02/05 a 05/07/2018

02/07/2018

Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció - domiciliat

03/09/2018

Taxa ocupació via pública. Taules i cadires - 3a fracció - domiciliat

01/10/2018

Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció - domiciliat

02/11/2018

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre béns immobles rústics construïts

de 03/09 a 05/11/2018

02/11/2018

Impost sobre activitats econòmiquesde 17/09 a 19/11/2018

02/11/2018
CALENDARI FISCAL 2017

Descripció

Data Inici Voluntària

Data Fi Voluntària / Domiciliació

Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció (domiciliats)

 

02/05/2017

Impost sobre béns immobles urbans - No domiciliats

02/05/2017

04/07/2017

Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció (domiciliats) 

03/07/2017

Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció (domiciliats) 

01/09/2017

Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció (domiciliats) 

02/11/2017

Impost sobre béns immobles rústics

01/09/2017

02/11/2017

Impost sobre béns immobles rústics construïts

01/09/2017

02/11/2017

Impost sobre vehicles de tracció mecànica - IVTM

01/03/2017

03/05/2017

Impost sobre activitats econòmiques - IAE

15/09/2017

15/11/2017

Taxa per gestió de residus domèstics

02/05/2017

04/07/2017

Taxa per gestió de residus comercials

02/05/2017

04/07/2017

Taxa de servei de cementiri municipal

02/05/2017

04/07/2017

Taxa per entrada de vehicles-guals

02/05/2017

04/07/2017

Impost béns immobles de característiques especials

02/05/2017

04/07/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - 1a fracció (domiciliats) 

02/05/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - (no domiciats)

02/05/2017

04/07/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - 2a fracció (domiciats) 

03/07/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - 3a fracció (domiciats) 

02/10/2017

 
^