Portada · Economia i Hisenda · Transparència · Calendari Fiscal
Calendari Fiscal

CALENDARI FISCAL 2017

Descripció

Data Inici Voluntària

Data Fi Voluntària / Domiciliació

Impost sobre béns immobles urbans - 1a fracció (domiciliats)

 

02/05/2017

Impost sobre béns immobles urbans - No domiciliats

02/05/2017

04/07/2017

Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció (domiciliats) 

03/07/2017

Impost sobre béns immobles urbans - 3a fracció (domiciliats) 

01/09/2017

Impost sobre béns immobles urbans - 4a fracció (domiciliats) 

02/11/2017

Impost sobre béns immobles rústics

01/09/2017

02/11/2017

Impost sobre béns immobles rústics construïts

01/09/2017

02/11/2017

Impost sobre vehicles de tracció mecànica - IVTM

01/03/2017

03/05/2017

Impost sobre activitats econòmiques - IAE

15/09/2017

15/11/2017

Taxa per gestió de residus domèstics

02/05/2017

04/07/2017

Taxa per gestió de residus comercials

02/05/2017

04/07/2017

Taxa de servei de cementiri municipal

02/05/2017

04/07/2017

Taxa per entrada de vehicles-guals

02/05/2017

04/07/2017

Impost béns immobles de característiques especials

02/05/2017

04/07/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - 1a fracció (domiciliats) 

02/05/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - (no domiciats)

02/05/2017

04/07/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - 2a fracció (domiciats) 

03/07/2017

Taxa d'ocupació de via pública. Taules i cadires - 3a fracció (domiciats) 

02/10/2017

 
^