Portada · Acció Social · Autonomia personal i dependència · Graus de dependència
Graus de dependència

La llei descriu tres graus de dependència en relació a la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària:

  • Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d´ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
  • Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d´una persona cuidadora, o bé té necessitats d´ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
  • Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d´autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d´una altra persona o té necessitat d´ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.
^