Notícies
Publicat el 30 de maig de 2017
Una setmana per presentar sol·licituds a la convocatòria per a cobrir llocs de treball del Pla Local d'Ocupació

SLOL'Ajuntament d'Arenys de Munt, en el marc del Pla Local d’Ocupació 2017/2018, cofinançat per la Diputació de Barcelona, el 16 de maig va obrir la convocatòria  per a cobrir 4 llocs de treball: enginyer/a tècnic/a industrial, tècnic/a auxiliar de biblioteca, auxiliar administratiu/va i monitor/a brigafa jove.

L’imprès de sol·licitud i les bases de la convocatòria, es poden sol·licitar a l’Oficina d'Atenció de la Vila de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, així com l’annex de la declaració jurada. El termini de presentació de les sol·licituds a l'OAV (Oficina d'Artenció de la Vila) finalitza el 6 de juny. 


Criteris del procés de selecció dels Pla Local d'Ocupació d'Arenys de Munt:

1.- El procés de selecció constarà d’una valoració de mèrits i una entrevista.

2.- Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

 • Estar inscrit/a al SOC en la data de publicació de l’oferta al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i trobar-se en situació legal de desocupació i no cotitzar ni estar d’alta en cap règim de la Seguretat Social.
 • Estar en possessió del títol i el nivell de Català exigits pel lloc de treball.
 • Posseir la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball ofert i no patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies dels llocs a proveir.
 • Autoritzar per escrit a l’Ajuntament per realitzar les comprovacions pertinents davant l’Oficina de Treball en quant a la condició de Demandant d’Ocupació no Ocupat.
 • No estar inhabilitat/da per l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat/da del servei de qualsevol administració pública.
 • No tenir ni haver tingut cap contenciós administratiu ni judicial amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte. No constar al registre de delictes sexu

3.- A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar:

 • Currículum personal i professional detallat on constin tots els mèrits que es valoren, tant d’estudis, com d’experiència professional, amb especificació expressa de les tasques desenvolupades i els criteris socials.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Informe de vida laboral amb una antiguitat no superior a 3 mesos.
 • Documentació acreditativa de la certificació del nivell de coneixements de Català.
 • Declaració jurada de la veracitat de la informació que consta en el currículum.
Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
^