Notícies
Publicat el 30 de juny de 2017
Oberta la convocatòria de subvencions per al comerç per ajudar a modernitzar el comerç local
Aquesta iniciativa està adreçada als establiments comercials del servei minorista i de la restauració

Arenys de Munt emprènAquestes subvencions estan destinades a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals comercials amb activitat dins del terme municipal d’Arenys de Munt. El termini per sol·licitar la subvenció comença aquest mes de juliol i finalitza el dia 3 d'agost.

Es poden acollir a la subvenció intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior com són l’adequació i embelliment de façanes i aparadors, així com les obres de manteniment i reforma de l’interior. També es poden imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i projectes i honoraris tècnics.

L’Ajuntament destinarà un total de 10.000€ per a la concessió d’aquestes subvencions, i en funció de les peticions rebudes aquest import es revisarà en el pressupost municipal 2018.

Les bases de les subvencions es poden descarregar clicant sobre aquest enllaç

Per a fer la fer la sol·licitud cal descarregar i emplenar tres documents:

 • Instància de la sol·licitud que es pot descarregar aquí.
 • El formulari del compte bancari es pot descarregar aquí
 • La declaració responsable que es pot descarregar aquí.

ARENYS DE MUNT EMPRÈN

3r Concurs d'emprenedoriaSubvencions per a la contractacióSubvencions per a la modernització del comerç local

BASES DE SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ D'ARENYS DE MUNT


Quina és la finalitat
Recolzar els establiments minoristes de l’àmbit del comerç i la restauració amb l’objectiu de promoure la serva renovació i modernització.

Qui es pot presentar

 • Persones físiques i jurídiques titulars d’una activitat econòmica del servei minorista, del sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzat en un establiment permanent del terme municipal d’Arenys de Munt.
 • Els establiments han d’estar ubicats a peu de carrer i han d’estar exercint l’activitat en el moment de la publicació de les bases.
 • Han d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Termini de presentació
Durant tot el mes de juliol

Condicions
Realitzar obres o millores a l’establiment durant l’any 2017.

Com es sol·licita
Presentar imprès de sol·licitud que es pot trobar al web de l’Ajuntament, la memòria del projecte a realitzar, el pressupost previst i altres documents detallats a les bases.

Quines despeses es poden subvencionar

1. Intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior, com són:

 • Adequació i embelliment de façanes i aparadors.
 • Actuacions de nova creació, millora o reposició de la imatge corporativa de l’establiment.
 • Automatització de les portes.
 • Modernització de la il·luminació exterior de l’establiment, per tal d’aconseguir més estalvi energètic.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Adequació de les terrasses a l’ordenança.
 • Transformació o substitució de la retolació comercial.
 • Col·locació o substitució de tendals exteriors.

2. Intervencions que es facin a l’interior dels comerços:

 • Pintura i obres de manteniment (canvi de sòl i sostre, adequació d’instal·lacions elèctriques i enllumenat, mobiliari situat en zones d’atenció al públic, aparells d’aire condicionat o sistemes antirobatori) 

3. Altres:

 • Es podran imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i, projectes i honoraris tècnics.
 • Implementació de procediments e-comerce i TIC.

En cap cas el seu cost pot ser superior al valor del mercat.

Per a la consideració de despesa efectuada no serà necessari que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Criteris de valoració

 • Qualitat tècnica de l’actuació: 30 punts
 • Singularitat: 20 punts
 • Impacte: 25 punts
 • Urgència: 25 punts
 • Per optar a la subvenció caldrà obtenir mínim 50 punts

Dotació econòmica

 • Hi ha dotats 10.000 € per a aquesta línia de subvencions.
 • L’import màxim individual de les subvencions s’estableix en 1.000 €, sense sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada.
 • Si hi ha sobrants, aquests es distribuiran proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda i l’import concedit inicialment.
 • El percentatge de finançament podrà arribar al 50% del cost del projecte.

Pagament
El pagament es realitzarà un cop justificada la subvenció, que s’ha de presentar com a màxim el 31/3/2018. Es pot demanar una bestreta de fins el 75% de l’import de la subvenció.

Justificació

 • Memòria  de l’actuació justificativa del compliment de les activitats realitzades.
 • Memòria econòmica justificativa dels cost del projecte, amb factures que justifiquin la despesa assumida.
 • S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció rebuda.

Bases de subvencions per a la modernització del comerç d'Arenys de Munt

Bases de subvencions per a la modernització del comerç d'Arenys de Munt

Fitxer: Publicacio_aprovacio_definitiva.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 174,25 kB

Instància per a sol·licitar la subvenció per a la modernització del comerç 2017

Instància per a sol·licitar la subvenció per a la modernització del comerç 2017

Fitxer: Instancia_solicitud_subvencio.1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 950,64 kB

Model 4 - Compte bancari

Model 4 - Compte bancari

Fitxer: Model_4_NA_m._Compte_Banc.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 249,21 kB

Declaració responsable

Declaració responsable

Fitxer: Model_5_Declaracio_responsable_Sol.licitud.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 254,2 kB

Compartir:Comparteix al facebookCompartir a Twitter
^