Ajuntament d'Arenys de Munt
Portada · Urbanisme · Projecte d'urbanització de la Riera en el tram rial Bellsolell - Rasa
ÍNDEX

Aprovació inicial del Projecte

Incorporació al projecte de les millores presentades

El projecte executiu

Licitació de les obres

El cost del tram de Riera ja urbanitzat

Presentació del projecte executiu al Consell d'Urbanisme

Simulació en vídeo de la Rambla Riera i Penya sense pont

Aprovació inicial del Projecte

En el Ple del 14/04/2016 el govern municipal va aprovar definitivament el projecte d'urbanització de la riera en el tram Bellsolell - carrer de la Rasa per un import de 1.552.924€, donant continuïtat a la urbanització ja realitzada de l'Eixample i de Francesc Macià. Del conjunt de propostes, suggeriments i al.legacions presentades, dues terceres parts van ser incorporades en el projecte definitiu.

Entrada Riera segons projecte executiu
 Entrada Riera segons projecte executiu

Durant el termini d'exposició pública d'aquest projecte s'havien presentat formalment 8 al.legacions i 14 propostes a través de l'apartat de participació del web municipal.

Des de la vessant tècnica i normativa es podien desestimar totes les al.legacions presentades, però el govern municipal va incorporar al projecte aprovat inicialment totes les propostes que va considerar que milloraven el projecte i eren factibles tècnicament i econòmicament.

Incorporació al projecte de millores presentades en les al·legacions

El conjunt d'al.legacions i propostes han estat sobre 15 temes diferents i han estat acceptades les propostes relatives a:

 • Treure la glorieta prevista inicialment a la plaça.
 • No tallar cap arbre, possibilitar més places d'aparcament.
 • Incorporar reixes transversals per millorar la captació d'aigua.
 • No canalitzar l'aigua pluvial directament al caixó i aprofitar-la per regar els escocells.
 • Millorar la senyalització.
 • Posar els fanals més baixos per millorar la il.luminació.
 • Desplaçar el fanal que estava previst davant de ca la Mundeta.

També s'han acceptat parcialment suggeriments sobre l'accés a la riera des de la carretera C-61 i sobre el replanteig dels escocells.

Entrada vista àerea segons el projecte executiu
 Entrada vista àerea segons el projecte executiu

Per altra banda, les propostes que no han estat acceptades són:

 • Condicionar l'obra de la riera a l'expropiació de les cases no alineades de l'entrada del poble.
 • Mantenir el pont.
 • Mantenir la post de la plaça de l'Església.
 • Reduir el nombre de passos de vianants.
 • Eliminar les escales entre la carretera i la riera que figuren en el projecte aprovat inicialment.

La presentació pública sobre aquesta qüestió feta en el punt 4 del Consell d'Urbanisme i de la Riera de 31/03/2016 es pot consultar íntegrament clicant aquí

El projecte executiu

El projecte executiu de la urbanització superficial de la riera en el tram entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa, aprovat inicialment en el Ple del 10/12/2015, va ser publicat al DOGC en data de 28/12/15 i al BOPB el dia 31/12/15, el termini per a presentar-hi al.legacions va finalitzar el 31/01/2016, es va habilitar un formulari específic per a propostes i suggeriments al web de l'ajuntament.

El mes de desembre de 2015 es va editar el butlletí L'Ajuntament informa núm. 9, amb la informació més destacada sobre el projecte i amb un resum de propostes, imatges i preguntes més freqüents sorgides en els Consells d'Urbanisme i de la Riera, butlletí que es pot descarregar clicant aquí

Ajuntament Informa nº 09

Ajuntament Informa nº 09

Fitxer: Ajuntament_Informa_nA__9_Riera_Bellsolell_Rasa___desembre_2015_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 769,08 kB

L'aprovació definitiva d'aquest projecte és un pas important per avançar en l'endreça del principal eix de la vila d'Arenys de Munt. A partir d'aquesta fita, les etapes que vénen a continuació són l'aprovació del plec de clàusules per a la contractació de l'obra i de l'expedient de contribucions especials, com en el tram ja urbanitzat.

Licitació de les obres

Amb la publicació al DOGC i al BOP de l´edicte sobre la licitació de les obres d´urbanització de la rambla Sant Martí i la rambla Riera i Penya, s´inicia el termini per a què les empreses interessades en executar l´obra presentin les pliques per a prendre part en la licitació, documentació que poden presentar fins al proper 3 d´abril.

Per acord del Ple de l'ajuntament de data 16/02/2017 es van aprovar els Plecs de clàusules econòmic-administratives particulars que regiran la licitació, per procediment obert no harmonitzat i de tramitació ordinària per a la contractació de les obres d'urbanització de les voreres i calçada de la Rambla Sant Martí i de la Rambla Riera i Penya, fins al carrer de la Rasa, que paral·lelament s'exposen al públic durant el termini de quinze dies naturals per a què es puguin presentar reclamacions o al·legacions, si escau.

En el cas que es presentessin al·legacions, s´aturaria el comptador dels vint-i-sis dies en la convocatòria del procediment públic obert per a la licitació de les obres, termini que es tornaria a reprendre un cop resoltes les al·legacions. Si no es presenten al·legacions, a partir del 3 d´abril continuarà el procés per adjudicar l´obra. El govern municipal vetllarà, com en tota l'obra pública, la bona comunicació -especialment amb els veïns afectats per les obres- i la contractació de personal inscrit en el servei local d'ocupació.

Cost del tram de Riera ja urbanitzat

El promig de la reducció en les contribucions especials ha estat d'un 11%, de manera que als immobles als que s'havia notificat un import d'uns 1.700€, l'import definitiu que els correspon pagar és d'uns 1.500€, i per als imports inicials d'uns 450€, l'import definitiu és d'uns 400€.

DADES DESTACADES SOBRE EL COST DEL TRAM DE RIERA URBANITZAT

cost de la riera urbanitzada

1.671.399 €

contribucions especials dels veïns

336.807 €

Rebaixa del cost final de l'obra

-41.479 €

Immobles afectats

315 immobles

% Rebaixa del cost final per cada rebut de contribució especial

11,00%

Percentatge de propietaris que han de pagat menys de 1.800 €

76,80%

A Arenys de Munt tots els veïns han contribuït a finançar el carrer de davant de casa en la seva primera urbanització. I en el tram de la riera entre el rial Bellsolell i el carrer de la Rasa, que s'urbanitzarà properament, s'aplicaran els mateixos criteris que en tram ja urbanitzat.


Presentació del projecte executiu en el Consell d'Urbanisme

El Consell d'Urbanisme i de la Riera del 09/12/2015 se centrà especifícament en el projecte d'urbanització de la riera en el tram Bellsolell - Rasa, explicant que dóna continuïtat a la urbanització de la rambla Francesc Macià i de l'Eixample quant a les passeres, escocells, paviment de color marronós i s'ajusta a les característiques del tram.

Les actuacions més rellevants en aquest projecte són l'accés a la riera des de la carretera C-61; la zona de la Plaça de l'Església on es canviarà el paviment i es modificarà la lliça per donar amplitud a la plaça; i la zona d'entrada del Rial Bellsolell i carrer Sant Josep. Les voreres projectades tenen una amplada mínima de 180 cm., la peça per als escocells als plàtans és similar a la utilitzada en el tram de l'Eixample, i el pont s'elimina perqùe perd la seva funcionalitat.

El projecte també contempla 32 places d'aparcament, la realització del manteniment preventiu del clavegueram, la pre-instal.lació de semàfors i de videovigilància a l'entrada, els passamans metàl.lics a les baranes, la il.luminació de les rampes, i un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. La presentació d'aquest Consell d'Urbanisme i de la Riera es pot consultar clicant aquí

Consell d'Urbanisme i de la Riera

Consell d'Urbanisme i de la Riera

Fitxer: 2016_03_31_Consell_Urbanisme_i_Riera.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 30
Mida: 4,18 MB

Simulació en vídeo de la Rambla Riera i Penya sense pont

Actualment, el projecte aprovat definitivament manté l'acord què la riera urbanitzada ha de continuar essent preferentment per a vianants. El pont no es conserva perquè amb la riera canalitzada i urbanitzada en tot el tram urbà el pont perd la seva funcionalitat, perquè no compleix la normativa vigent d'accessibilitat i de seguretat que figura en el Codi Tècnic de l'Edificació i en el Decret 344/2006, i perquè l'actual pont reconstruït el 2007 no té cap valor arquitectònic.

El vídeo que recrea aquesta zona segons el projecte aprovat definitivament es pot visualitzar clicant aquí o sobre la imatge:

Clicla sobre la imatge per veure el vídeo

En el Ple de 09/06/2016 s'aprovà l'organització d'un multireferèndum sobre el model de poble en el que també es preguntarà sobre si la riera ha de ser per a vianants i sobre el pont. El govern municipal treballa per a poder executar l'obra en l'exercici pressupostari 2017.