Portada · Acció Social · Carta de Serveis
Carta de Serveis

En aquesta pàgina podeu trobar agrupats els diferents camps i serveis als que podeu accedir a través de Benestar Social:


Altres capacitats
: En aquest àmbit podeu trobar atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos ajuts i serveis que afecten a les persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial.


Autonomia personal i dependència: Aquest àmbit i els seus recursos estan orientats a aquelles persones que, en un grau o un altre, es troben en situació de dependència i/o falta d’autonomia personal i, per tant, necessiten ajuda pel seu dia a dia.


Família: La regidoria de Benestar Social de l´Ajuntament d´Arenys de Munt a través dels seus Serveis Socials ofereix orientació, atenció i assessorament per afavorir el benestar de les famílies.


Gent gran
: Els Serveis Socials responen a un ampli ventall de necessitats a través de l'impuls a iniciatives que promouen la participació de la gent gran, el suport en l´autonomia de les persones, la defensa dels seus drets i la sensibilització social, entre altres actuacions.


Habitatge:
L´Ajuntament d´Arenys de Munt manté un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per prestar el servei d´habitatge al municipi. A l´Oficina d´Habitatge disposem d´uns serveis a mida per respondre a les necessitats de les persones pel que fa a l´habitatge. Aquí trobareu ajuts, serveis d´assessorament i mediació, programes de lloguer públic i altres recursos.


Infància i adolescència: Els Serveis Socials Bàsics de l´Ajuntament d´Arenys de Munt treballen per cobrir les necessitats bàsiques i prevenir les situacions de risc dins el marc familiar, escolar i del lleure.


Projectes comunitaris
: S'entén per treball comunitari en el marc dels serveis socials bàsics, aquelles accions encaminades a la prevenció, la detecció de situacions emergents, la capacitació i la potenciació de col·lectius i també a col·laborar amb iniciatives del territori per afavorir la cohesió i la inclusió social.
^