Portada · Promoció econòmica, comerç i ocupació · Subvencions per a la modernització del comerç 2018
Subvencions per a la modernització del comerç 2018

Arenys de Munt emprènAquestes subvencions estan destinades a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals comercials amb activitat dins del terme municipal d’Arenys de Munt. El termini per sol·licitar la subvenció comença aquest mes de juny.

Es poden acollir a la subvenció intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior com són l’adequació i embelliment de façanes i aparadors, així com les obres de manteniment i reforma de l’interior. També es poden imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i projectes i honoraris tècnics. L'import màxim per sol·licitud és de 1.000 € (fins a un 50% de a despesa), 1.500€ en cas d'establiments comercials ubicats en trams de carrers afectats per obres per un període superior a 3 mesos.

L’Ajuntament destinarà un total de 15.000€ per a la concessió d’aquestes subvencions previst en el presssupost municipal 2018.

Les bases de les subvencions es poden descarregar clicant sobre aquest enllaç

Per a fer la fer la sol·licitud cal descarregar i emplenar tres documents:

 • Instància de la sol·licitud que es pot descarregar aquí.
 • El formulari del compte bancari es pot descarregar aquí.
 • La declaració responsable que es pot descarregar aquí.

ARENYS DE MUNT EMPRÈN

4t Concurs d'emprenedoriaSubvencions per a la contractacióSubvencions al comerç 2018

BASES DE SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ D'ARENYS DE MUNT


Quina és la finalitat
Recolzar els establiments minoristes de l’àmbit del comerç i la restauració amb l’objectiu de promoure la serva renovació i modernització.

Qui es pot presentar

 • Persones físiques i jurídiques titulars d’una activitat econòmica del servei minorista, del sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzat en un establiment permanent del terme municipal d’Arenys de Munt.
 • Els establiments han d’estar ubicats a peu de carrer i han d’estar exercint l’activitat en el moment de la publicació de les bases.
 • Han d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Termini de presentació
Durant els mesos de juny i juliol

Condicions
Realitzar obres o millores a l’establiment durant l’any 2018.

Com es sol·licita
Presentar imprès de sol·licitud que es pot trobar al web de l’Ajuntament, la memòria del projecte a realitzar, el pressupost previst i altres documents detallats a les bases.

Quines despeses es poden subvencionar

1. Intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior, com són:

 • Adequació i embelliment de façanes i aparadors.
 • Actuacions de nova creació, millora o reposició de la imatge corporativa de l’establiment.
 • Automatització de les portes.
 • Modernització de la il·luminació exterior de l’establiment, per tal d’aconseguir més estalvi energètic.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Adequació de les terrasses a l’ordenança.
 • Transformació o substitució de la retolació comercial.
 • Col·locació o substitució de tendals exteriors.

2. Intervencions que es facin a l’interior dels comerços:

 • Pintura i obres de manteniment (canvi de sòl i sostre, adequació d’instal·lacions elèctriques i enllumenat, mobiliari situat en zones d’atenció al públic, aparells d’aire condicionat o sistemes antirobatori)

3. Altres:

 • Es podran imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i, projectes i honoraris tècnics.
 • Implementació de procediments e-comerce i TIC.

En cap cas el seu cost pot ser superior al valor del mercat.

Per a la consideració de despesa efectuada no serà necessari que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Criteris de valoració

 • Qualitat tècnica de l’actuació: 30 punts
 • Singularitat: 20 punts
 • Impacte: 25 punts
 • Urgència: 20 punts
 • Ubicació: 5 punts
 • Per optar a la subvenció caldrà obtenir mínim 50 punts

Dotació econòmica

 • Hi ha dotats 10.000 € per a aquesta línia de subvencions.
 • L’import màxim individual de les subvencions s’estableix en 1.000 €, sense sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada, i de 1.500 € per als comerços ubicats en carrers en obres.
 • Si hi ha sobrants, aquests es distribuiran proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda i l’import concedit inicialment.
 • El percentatge de finançament podrà arribar al 50% del cost del projecte.

Pagament
El pagament es realitzarà un cop justificada la subvenció.

Justificació

 • Memòria  de l’actuació justificativa del compliment de les activitats realitzades.
 • Memòria econòmica justificativa dels cost del projecte, amb factures que justifiquin la despesa assumida.
 • S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció rebuda.

Documentació

Bases per la modernització del comerç

Edicte BOPB Modernització del comerç

Justificació de les subvencions per la modernització del comerç

Model 4 - Dades bancàries

Model 5 - Declaració responsable subvencions pel comerç

Instancia de sol·licitud de participació en la subvenció

^