Portada · Promoció econòmica, comerç i ocupació · Ajuts COVID-19 als autònoms
Ajuts COVID-19 als autònoms

MESURES DE SUPORT D'ALTRES ADMINISTRACIONSTornar amunt(1)

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITATTornar amunt(2)
(Govern de l’Estat)

Aquest ajut té una vigència d'un mes, ampliable en cas que s'allargui l'estat d'alarma, està regulat a l’art.17 RD-Llei 8/2020 i es tracta d’una prestació extraordinària.

Qui ho pot demanar:

 • Persones autònomes que s'han vist obligades a suspendre la seva activitat per la declaració de l'estat d'alarma.
 • Persones autònomes que, tot i que el seu negoci no estigui afectat de forma directa per l'estat d'alarma, puguin acreditar una disminució de la seva facturació igual o superior al 75% respecte a la mitjana del semestre anterior.
 • Socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi.

Els requisits:

 • Estar afiliats i donats d'alta, a la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònom.
 • En cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb l'efectuada al semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Import:

 • La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada amb la mitjana de bases dels 12 mesos anteriors a la data de cessament de l’activitat, o amb la base mínima de cotització en el RETA en cas de no poder acreditar el període mínim de cotització per poder gaudir de la prestació.

Terminis:

 • Un mes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 8/2020, és a dir, fins al 14 d’abril. Si s’allarga l’estat d’alarma, fins al darrer dia del mes en què finalitzi.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

Procediment:

 • La gestió correspondrà a les entitats a les quals es refereix l’article 346 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (mútues col·laboradores de la Seguretat Social, o SEPE en cas de treballadors que tinguin coberta la protecció amb una entitat gestora de la Seguretat Social).

Més informació en aquesta pàgina.


AJUT PER A AUTÒNOMS PER REDUCCIÓ DE LA FACTURACIÓTornar amunt(3)

(Govern de la Generalitat)

Línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, que compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Qui ho pot demanar:

 • Persones treballadores autònomes –persones físiques–, que hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i amb domicili fiscal a Catalunya.

Requisits:

 • Autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. S’han d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
 • Han de figurar d'alta en activitats, aquelles de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament.
 • No disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Import:

 • Fins a 2.000 €.

Més informació:


MORATÒRIA DE TRIBUTS

AJORNAMENT D’IMPOSTOS DEL GOVERN DE L’ESTATTornar amunt(4)
(Agència Tributària)

Qui ho pot demanar:

 • Persones físiques o empreses amb volum d’operacions inferiors a 6.010.121,04 € el 2019.

Què es pot ajornar:

 • Els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestral del primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril).
 • Es podran ajornar els deutes tributaris que no superin els 30.000 €, sense necessitat d’aportar cap garantia.

Condicions:

 • El termini de l’ajornament serà de 6 mesos. Durant els primers 3 mesos no es meriten interessos i a partir dels 3 mesos hi haurà interessos de demora.

Procediment:

 • Pels procediment habituals de l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant l’opció “reconeixement de deute” i en el camp de motiu de la sol·licitud: “Ajornament RDL”.

Més informació sobre el procediment al web de l’Agència Tributària.

Instruccions provisionals (Agència Tributària)


SUSPENSIÓ DELS TERMINIS D’AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE TOTS ELS TRIBUTS PROPIS I CEDITSTornar amunt(5)

Generalitat de Catalunya

Art. 14 RD Llei 7/2020 de 12 de març.

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs. En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits, s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Més informació en aquesta pàgina.


REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUATornar amunt(6)

Govern de la Generalitat

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicarà una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als següents usos de l’aigua:

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos en els articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003 un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplicarà als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst a l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos a l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica.

Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos a l’annex 6 de l’esmentat Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació.

Més informació en aquestes pàgines:


LEGISLACIÓTornar amunt(7)

ESTAT

Documentació de transició a la nova normalitat:

Més informació en aquesta pàgina.


GENERALITAT DE CATALUNYA

Més informació en aquesta pàgina.

^