Portada · Medi ambient · Llocs d'interès · Deixalleria
Deixalleria

Plànol de siruació de la deixalleria Telèfon: 93.793.89.85

Adreça: Torrent d'en Puig, s/n

Horari:
De dilluns a dissabte
Matí: de 9 h a 13 h
Tarda: de 16 h a 18 h

Diumenge
Matí: de 10 h a 14 h
Tarda: tancat


La Deixalleria és la instal·lació que permet fer una recollida selectiva de tots els residus reciclables i aprofitables. L'any 1999, per exemple, les deixalleries van recollir més de 64.000 tones de residus, que en un 41%, es van valoritzar, i la resta es van destinar a tractaments adequats. Ara, l'objectiu és la construcció d'una àmplia xarxa de més de 200 deixalleries a Catalunya.

Com utilitzar la Deixalleria

La Deixalleria és una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s'hi poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris que l'utilitzen disposen d'una oficina de recepció on, a més de dur un registre dels residus que entren, s'informa d'on cal dipositar-los.

Els diferents carrils de circulació condueixen els vehicles cap a la plataforma o moll de descàrrega, on els particulars poden estacionar davant el contenidor adequat i dipositar-hi els residus.

La Deixalleria està equipada amb diferents tipus de contenidors: oberts, tancats (per a líquids), compactadores (per a residus voluminosos com el paper), etc. A més, per als residus especials, compta amb un recinte tancat aïllat i protegit de la pluja.

La conservació de l'espai i de l'entorn, l'atenció i informació als ususaris i un estricte control de la gestió mitjançant registres són els elements clau que permeten l'òptim funcionament de les deixalleries.

Residus admissibles a la Deixalleria

Les persones usuàries de la Deixalleria podran aportar, prèviament classificats, ja sigui personalment o a través del servei de deixalleria mòbil, els següents materials:

Residus municipals especials:
1. Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri (s’ha d’evitar que es trenquin en manipular-los).
2. Bateries (s’han d’emmagatzemar en un lloc tancat i ventilat, i s’ha d’evitar que es vessin els líquids que contenen).
3. Residus especials en petites quantitats: dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, bases, àcids, líquids de fotografies, etc. En tot cas, no s’han de barrejar materials diferents i s’han d’identificar correctament.
4. Piles i acumuladors.
5. Electrodomèstics amb CFC (s’ha d’evitar el trencament del circuit de refrigeració en manipular-los).
6. Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE): ordinadors, telèfons mòbils.
7. Oli mineral usat (no s’ha de barrejar amb olis de característiques diferents i s’han d’evitar vessaments al terra).
8. Oli vegetal (no s’ha de barrejar amb olis de característiques diferents i s’han d’evitar vessaments al terra).
9. Radiografies.
10. Tòners, tintes.
11. Fitosanitaris.

Residus municipals valoritzables:
12. Vidre: vidre d’envasos transparents i de color, vidre pla i ampolles de cava.
13. Paper i cartró.
14. Ferralla.
15. Plàstics: envasos, embalatges, brics, porexpan, etc.
16. Fusta.
17. Tèxtils: roba, draps nets, sabates, etc.
18. Electrodomèstics sense CFC.
19. Voluminosos: mobles, sofàs, matalassos, etc.
20. Residus verds: restes de poda i de jardineria.
21. Pneumàtics: només la coberta de cautxú (sense la llanta).
22. Runa.
23. Cables elèctrics.
24. Metalls.

Residus no admissibles a la Deixalleria

En cap cas s’acceptaran a la Deixalleria els següents materials:

1. Residus barrejats.
2. Matèria orgànica.
3. Residus industrials.
4. Residus radioactius.
5. Residus explosius i articles pirotècnics.
6. Residus agrícoles i ramaders.
7. Residus no identificats.
8. Escombraries domèstiques sense triar (rebuig).
9. Residus hospitalaris i de laboratori.
10. Vidre armat/antixoc.
11. Recipients que hagin contingut residus tòxics o perillosos.
12. Materials que contenen amiant (fibrociment).
13. Qualsevol material perillós.

^