Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 17 de juny de 2011
Ple extraordinari el dimecres 22/6/2011

El ple extraordinari que tindrà lloc el dimecres 22 de juny a les 8 del vespre a Can Borrell tindrà els següents punts a l'ordre del dia:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES DELEGACIONS DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS.
6. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN PER PART DE L’ALCALDIA.

^