Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 12 de juliol de 2011
Ple ordinari el dijous 14/7/2011

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 14 de juliol de 2011, a les 20 hores, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE L´ESBORRANY DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PROPOSTA D´APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PGO A LA UA10 EIXAMPLE.
3. PROPOSTA PER DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ D´UN PÀRQUING ALS TERRENYS D´EQUIPAMENT DE LA UA14.
4. PROPOSTA D´APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L´ANY 2012.
5. MOCIÓ DEL GRUP ERC PER A LA CELEBRACIÓ DEL 75è ANIVERSARI DE L´EDIFICI DE L´ESCOLA SANT MARTÍ i PER A INICIAR ELS TRÀMITS PER A QUÈ SIGUI DECLARAT BÉ CULTURAL D´INTERÈS LOCAL.

PART DE CONTROL:

6. INFORMES SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT A L´AJUNTAMENT D´ARENYS DE MUNT.
7. INFORME DE LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE LA VILA DURANT L´ANY 2010.
8. DESPATX D´OFICI

PRECS I PREGUNTES:

9. PREC DEL GRUP PSC PERQUÈ LES ACTES DEL PLE SIGUIN PENJADES AL WEB MUNICIPAL.
10. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL CABLEJAT PENJANT A LA CANTONADA RIERA-CARRER OLIVERA.
11. PREC DEL GRUP  PSC SOBRE LA CONVENIÈNCIA DE PINTAR EL PAS DE VIANANTS SITUAT A L´ENTRADA DEL BARRI DE SANT CARLES.
12. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL RÈNTING DE LA MÀQUINA HAKO
13. PREC DEL GRUP ERC PER IMPULSAR UN MODEL ENERGÈTIC DESCENTRALITZAT, PARTICIPATIU I AUTOSUFICIENT A ARENYS DE MUNT, MITJANÇANT UN ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB SOM ENERGIA.
14. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE 12 ARENYENCS I SOBRE LA CONCURRÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA.
15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA SITUACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 816.000 € DEL NOU PAVELLÓ, QUE ERC HA INSTAT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A FER EFECTIU EL SEU PAGAMENT.
16. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA MILLORA DELS ACCESSOS A LA PISCINA MUNICIPAL.
17. PRECS I PREGUNTES

^