Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 15 de novembre de 2011
Ple ordinari el dijous 17/11/2011

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 17 de novembre de 2011, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRAT EN DATA 13/10/2011.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE SORTEIG DE MESES ELECTORALS DE 24/10/11 PER LES ELECCIONS DEL 20 DE NOVEMBRE.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT CELEBRADA EL 24/10/11.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS.
5. PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA PER A LA PROVISIÓ AMB PERSONAL D’AQUEST DEPARTAMENT DEL REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE PAU D’ARENYS DE MUNT.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS DE L’EXERCICI 2012.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER DE GUSAM SA DE L’EXERCICI 2010.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA CONCERTACIÓ DE CRÈDIT ICO PER PAGAMENT DE FACTURES.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA 1A ADDENDA DEL CONTRACTE PROGRAMA SIGNAT AMB GUSAM SA PER A LA GESTIÓ INTEGRAL SOBRE EL CICLE DE L’AIGUA.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA BAIXA DEL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP ERC PER DESTINAR SUBVENCIONS DEL GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS A ENTITATS LOCALS D’ARENYS DE MUNT.

PART DE CONTROL:

13. DESPATX D’OFICI.

PRECS I PREGUNTES:

14. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ L’OBRA ARENYENCA DE L’ARQUITECTE CATÀ S’INCLOGUI EN EL CATÀLEG ARTÍSTIC DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE QUAN ESTÀ PREVISTA L’ENTRADA EN FUNCIONAMENT DE L’ASCENSOR AL NOU PAVELLÓ POLIESPORTIU I L‘ARRIBADA D’AQUESTA LÍNIA TELEFÒNICA A AQUESTA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA.
16. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE PER QUÈ EL SERVEI D’AMBULÀNCIES EMPLAÇAT A CAN BORRELL NO ESTÀ OPERATIU LES 24 HORES DEL DIA.
17. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE PER QUÈ L’ALCALDE D’ARENYS DE MUNT DEMANA QUE NO ES VAGI A VOTAR EL PROPER DIUMENGE 20-N.
18. PREC DEL GRUP PSC PER MILLORAR LA SEGURETAT AL CAMÍ DEL CEMENTIRI - AVINGUDA DE LA PAU.
19. PREC DEL GRUP PSC SOBRE L'HORARI DEL BUS A L'ESTACIÓ D'ARENYS DE MAR.
20. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL CANVI D’EMPRESA ENCARREGADA DE LA NETEJA I MANTENIMENT DELS NOSTRES PARCS, JARDINS I ZONES VERDES.
21. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL CRITERI D’INSTAL·LACIÓ DE PAPERERES A LA VIA PÚBLICA D’ARENYS DE MUNT.
22. PREC DEL GRUP PP SOBRE EL MANTENIMENT DELS EMBORNALS DE L’ESCOLA SOBIRANS.
23. PREC DEL GRUP PP SOBRE DIVERSOS TEMES PLANTEJATS PER L’ESCOLA SANT MARTÍ.
24. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE LA CESSIÓ DE PRECS I PREGUNTES ENTRE FORCES POLÍTIQUES DE L’AJUNTAMENT.
25. PRECS I PREGUNTES.

^