Ordenances Municipals
Publicat el 29 de novembre de 2011
Ordenances Fiscals 2012

Al Ple del 29/12/11 van quedar definitivament aprovades les modificacions de les ordenances fiscals, que són vigents a partir de l'1/1/12.

00 - Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 2012

01 - Impost sobre béns immobles

02 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

03 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

04 - Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

05 - Impost sobre activitats econòmiques

06 - Taxa d'expedició de documents administratius

07 - Taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

08 - Taxa d'animals de companyia

09 - Taxa de cementiris

10 - Taxa de clavegueram

11 - Taxa per recollida d'escombraries

12 - Taxa per retirada de vehicles

14 - Taxa pel servei de mercat

15 - Preu públic pel servei d'ajut a domicili i teleassistència

16 - Taxa per la utilització d'instal·lacions municipals

17 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials

17 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials, annexos

18 - Taxa pels serveis d'intervenció integral

19 - Taxa pel subministrament d'aigua

20 - Ordenança general dels preus públics

20 - Ordenança general dels preus públics, annexos

21 - Preu públic per activitats de reforç escolar

22 - Ordenança general de contribucions especials

23 - Taxa per llicències urbanístiques

24 - Taxa per aprofitament especial domini públic empreses

25 - Preu públic per activitats formatives

26 - Taxa per publicitat dinàmica

27 - Preu públic Menjador Social

28 - Preu públic pis d'emergència

29 - Preu públic escola bressol

30 - Preu públic cessió de material

^