Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 13 de desembre de 2011
Ple ordinari el dijous 15/12/2011

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 15 de desembre de 2011, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI TELEDIGITAL MARESME NORD.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES URBANITZACIONS D’ARENYS DE MUNT.
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA DENÚNCIA DEL CONVENI DE GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA I ENCÀRREC DE SIS MESOS DE GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME.
5. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE REQUERIMENT PREVI DE L’ART. 44 DE LA LLEI DE LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA CONTRA L’INFORME PREVI DE LA CTUB DE 27/10/11, SOBRE EL PLA DE MILLORA URBANA DE LA UA16.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’ORGT SOBRE EL COBRAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT MUNICIPAL PER A L’ANY 2012 I PLANTILLA.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES BASES GENERALS REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A ATORGAR PER L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT.

PART DE CONTROL:

9. DESPATX D’OFICI

PRECS I PREGUNTES:

10. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ S’ARRANGI EL LAVABO DE LA MASIA CAN BORRELL.
11. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ LA DOCUMENTACIÓ DEL PLE ES PASSI ALS GRUPS EN FORMAT DIGITAL.
12. PREC DEL GRUP PSC PER A QUÈ ES PUGUI CONSULTAR LA DOCUMENTACIÓ DEL PLE A LES TARDES.
13. PREC DEL GRUP ERC PER A QUÈ L’EQUIP DE GOVERN EMPRENGUI LES MESURES NECESSÀRIES PER A ERADICAR ELS TÈRMITS DE LA MASIA DE CAN BORRELL.
14. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE SI S’HAN PRODUÏT DESNONAMENTS A ARENYS DE MUNT.
15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE QUAN ES PRESENTARÀ EL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL -PAM- DE L’EQUIP DE GOVERN.
16. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE L’AMPLIACIÓ DE L’HORARI D’ÚS D’INTERNET A LA BORSA DE TREBALL I LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ QUE AVALUÏ ELS PERFILS DE CANDIDATS PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL A GUSAM I PLANS D’OCUPACIÓ.
17. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ S’ARRANGI EL CAMÍ DE DARRERE DE LA URBANITZACIÓ LA CREUETA.
18. PREC DEL GRUP PP PER A QUÈ ES TALLI LA VEGETACIÓ DE LES ENTRADES DE LA URBANITZACIÓ LA CREUETA PER MANCA DE VISIBILITAT.
19. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE SI L’AJUNTAMENT ESTARIA DISPOSAT A INVERTIR EN LEDs D’ENLLUMENAT PÚBLIC.
20. PREC DEL GRUP PSC SOBRE LA PROPERA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA I DE L’ESPAI PÚBLIC.
21. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE LES TASQUES QUE HA DE REALITZAR I PER A LES QUALS S’HA CONTRACTAT RECENTMENT A L’EMPRESA ADF PER A LA NETEJA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS DE LA NOSTRA VILA.
22. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE L’ÀREA D’EMERGÈNCIA DE RECOLLIDA SELECTIVA DE LA BROSSA, SITUADA AL CAPDAMUNT DE LA ZONA INDUSTRIAL DEL TORRENT D’EN PUIG.
23. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE EL VIATGE DEL DILLUNS DIA 5 DE DESEMBRE DE L’ALCALDE D’ARENYS DE MUNT A DONOSTI.
24. PRECS I PREGUNTES.

^