Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 10 de gener de 2012
Ple ordinari el dijous 12/1/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 12 de gener del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29/12/2011.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 29/12/2011.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB L’ORGT SOBRE EL COBRAMENT DE TRIBUTS MUNICIPALS.
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL REFERENT A LA UA-10 EIXAMPLE.
5. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ D’UN SUPLENT AL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME.
6. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA EN EL CONSELL COMARCAL PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE L’ENERGIA ELÈCTRICA.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL RELATIVA A L’HABITATGE PÚBLIC DOTACIONAL A L’EQUIPAMENT PÚBLIC ANOMENAT “EL SINDICAT”.
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES TARIFES D’AIGUA PRESENTADES PER GUSAM SA.
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP PER A LA SOBIRANIA NACIONAL I PER EXPRESSAR LA VOLUNTAT D’ABOLIR LA MONARQUIA.

PART DE CONTROL:

10. DESPATX D’OFICI.

PRECS I PREGUNTES:

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL COST DE PRÉMER UNA TECLA DE L’ORDINADOR PER ENVIAR EXPEDIENTS DEL PLE.
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ EL DEBAT DEL PLE ES CENTRI EN POLÍTICA LOCAL I NO ES DIGUI QUE “ESPANYA ENS ROBA”.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP SOBRE L’AFECTACIÓ QUE LA DECISIÓ DEL GOVERN ESPANYOL DEL PP TINDRÀ SOBRE L’IBI MUNICIPAL.
14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A QUÈ L’AJUNTAMENT SOL·LICITI UNA SUBVENCIÓ PER A LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA A LA PROPERA CONVOCATÒRIA PUOSC.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI L’EQUIP DE GOVERN TÉ CONSTÀNCIA QUE ALGUNS CAIXONS DE FORMIGÓ DE LA CANALITZACIÓ DE LA RIERA S’HAGIN DESENCAIXAT.
16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUINS SÓN ELS OBJECTIUS QUE HA D’ASSOLIR EL GERENT I AMB QUINS INDICADORS DE GESTIÓ QUANTIFICABLES ESTÀ PREVIST MESURAR-LOS.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ AMB L’ESCOLA BRESSOL TANCADA DEL 7 A L’11 DE DESEMBRE LA CALEFACCIÓ HI ESTAVA FUNCIONANT COM SEMPRE.
18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC A L’EQUIP DE GOVERN I AL SR. ALCALDE SOBRE LA POSSIBILITAT DE RÈPLICA A LES PREGUNTES DEL PLE.
19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LES BOSSES D’ESCOMBRARIES.
20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LES PAPERERES.
21. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE ELS FORATS A LA PLAÇA.
22. PRECS I PREGUNTES.

^