Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 6 de març de 2012
Ple ordinari el dijous 8/3/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 8 de març del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DEL GRUP PSC.
3. PROPOSTA  DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA .
5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
6. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU PER A UN AEROPORT AL SERVEI D’UN PAÍS.
7. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER MANCOMUNAR ELS SERVEIS DE COSSOS DE POLICIA LOCAL AMB ELS POBLES VEÏNS.
8. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP DE SUPORT A L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA (ANC) ARRAN DE LA SEVA PROPERA CONSTITUCIÓ.

PART DE CONTROL:

9. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
10. DESPATX D’OFICI

PRECS I PREGUNTES:

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN RELACIÓ AMB LA TARIFA SEGONA DE GUALS.
12. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A LA INSTAL ·LACIÓ D’UNA MINIDEIXALLERIA.
13. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE PER QUÈ NO ES REUNEIX LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT.  
14. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL CONVENI D’INTENCIONS PER CONSTRUIR UN GERIÀTRIC A LA UA15 RIAL BELLSOLELL.
15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL TALL AL TRÀNSIT RODAT AL CAMÍ ROSSELL.
16. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE COM ANIRÀ ORIENTADA LA PÀGINA WEB MUNICIPAL.
17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LA INCLUSIÓ A LES BASES DE LES SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES DE NOUS CRITERIS.
18. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE L’ELABORACIÓ D’ORDENANCES.
19. PRECS I PREGUNTES.

^