Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 12 de juny de 2012
Ple ordinari el dijous 14/6/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 14 de juny del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PROPOSTA DE DECLARACIÓ COM A BCIL DE L’ESCOLA SANT MARTÍ.

3. PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE DEIXALLERIA REALITZADA PELS MUNICIPIS D’ARENYS DE MAR I SANT ISCLE DE VALLALTA A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT, AIXÍ COM EL CONVENI REGULADOR.

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE DEIXALLERIA.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL SERVEI DE LA DEIXALLERIA A GUSAM SA I DEL CONTRACTE PROGRAMA.

6. PROPOSTA D’AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE DESENVOLUPAMENT DE LA UA10 RAMBLA EIXAMPLE.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL RELATIVA A LA ZONA INDUSTRIAL AÏLLADA A9.

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA, EL PROJECTE I EL REGLAMENT REGULADOR DE L’ESCOLA BRESSOL.

9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/12.

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A SIGNAR AMB L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES PER PODER REBRE LA SUBVENCIÓ DE 816.000 EUROS AMB DESTÍ AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.

11. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC PER SOL·LICITAR AL GOVERN D’ESPANYA QUE EN EL MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT DE PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS S’ESTABLEIXI UN INTERÈS FIX I QUE NO SUPERI EL 5% PREVIST.

12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES D’INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES DISCAPACITADES.

13. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CIU SOBRE LA DEFENSA DEL MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL PROPI.

14. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER REBUTJAR LA POLÍTICA ECONÒMICA DEL GOVERN ESPANYOL EN LA GESTIÓ DEL CAS BANKIA.

PART DE CONTROL:

15. DESPATX D’OFICI

PRECS I PREGUNTES:

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE SEGURETAT PELS TREBALLADORS DE GUSAM.

17. PREGUNTA DEL GRUP MUNICPAL PSC SOBRE EL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA A TORRENTBÒ.

18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA NECESSITAT D’ELABORAR UN “PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT DELS EDIFICIS I ESPAIS PÚBLICS”.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA POSSIBILITAT DE TENIR UN INFORME DE PRESIDÈNCIA MENSUAL O BIMENSUAL PER TAL D’EXERCIR EL DRET I EL DEURE A LA INFORMACIÓ.

20. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL MOTIU I CONTINGUT DE LA TROBADA AMB EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ, SR. SALVADOR ESTEVE, EL DIA 25 DE MAIG.

21. PREGUNTA DEL GRUP PSC PER EXPLICAR LA RECEPCIÓ DE DUES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

22. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE LA NECESSITAT DE PUBLICAR ELS RESULTATS DELS DARRERS CINC EXERCICIS DE L’EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL GUSAM SA AL WEB MUNICIPAL I DE LA MATEIXA EMPRESA.

23. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER TAL QUE ES REGUI LA RIERA I ES MILLORI EL PROTOCOL DE MANTENIMENT.

24. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE QUINS CANVIS HAN FET EN LA PLANTILLA I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS I DE LA BRIGADA MUNICIPAL.

25. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE ELS INDICADORS DE QUALITAT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA EN ELS ANYS 2008-2011.

26. PRECS I PREGUNTES.

^