Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 12 de desembre de 2012
Ple ordinari el dijous 13/12/12

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 13 de desembre del 2012, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PROPOSTA DE TARIFES DE LA DEIXALLERIA.

3. PROPOSTA D'ACORD PER A LA NEGOCIACIÓ DEL NOU CONVENI COL·LECTIU I DE L’ACORD DE FUNCIONARIS  DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT I SUSPENSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CLÀUSULES.

4. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’INDISPONIBILITAT DEL CRÈDIT D'APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DEL PRESSUPOST VIGENT.

5. PROPOSTA D’ALTA A L’ASSOCIACIÓ METROPOLITANA DEL TRANSPORT URBÀ (AMTU).

6. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2013.

7. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CUP, CIU, ERC I PSC EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ ACTUAL I CONTRA L’ESBORRANY DE LA LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE).

PART DE CONTROL:

8. DESPATX D’OFICI.

PRECS I PREGUNTES:

9. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PAGAMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE NADAL ALS TREBALLADORS MUNICIPALS.

10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ I MESURES ATORGADES ALS ORGANITZADORS DE LA CELEBRACIÓ DE LA NIT DE CAP D’ANY AL PAVELLÓ DEL TORRENT D’EN TERRA.

11. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE L’INCIVISME CIRCULATORI.

12. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PSC PELS MOTIUS PELS QUALS ELS TREBALLADORS DE LA BRIGADA FAN FEINES PER A GUSAM.

13. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER A LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA A LA CONVOCATÒRIA DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2013-2016.

14. PREC DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER A LA URBANITZACIÓ SUPERFICIAL DE LA RIERA A LA CONVOCATÒRIA FEDER CATALUNYA 2007-2013 EIX 4.

15. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI LA PLANTA DE BIOMASSA FORESTAL UBICADA A ARENYS DE MUNT TAMBÉ DISPOSA DE LLICÈNCIA PER TRACTAR LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE LA RECOLLIDA DE BROSSA PORTA A PORTA.

16. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL ERC SOBRE SI L’AJUNTAMENT HA AUTORITZAT LA PAVIMENTACIÓ D’UN CAMÍ PARTICULAR PARAL·LEL AL TORRENT D’EN PUIG PER SOBRE LA CARRETERA DE TORRENTBÒ.

17. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ ES COL·LOQUI UNA ESTORA O SIMILAR A L’ENTRADA DE L’ESCOLA SANT MARTÍ.

18. PREC DEL GRUP MUNICIPAL PP PER A QUÈ ES POSI MAJOR ENLLUMENAT ALS VOLTANTS DEL NOU PAVELLÓ.

19. PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL PP SOBRE LES PREVISIONS D’INVERSIÓ A L’ESCOLA SANT MARTÍ.

20. PREGUNTA DEL GRUP PP SOBRE EL PRIMER EQUIP DE FUTBOL DEL POBLE.

21. PRECS I PREGUNTES.

^