Sessions plenàries - 2005/2010
Publicat el 16 d'abril de 2013
Ple ordinari el dijous 18/4/2013

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt es reunirà a Can Borrell el dijous 18 d'abril del 2013, a les 8 del vespre, per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts marcats a l'ordre del dia.

PART RESOLUTIVA:

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ DE RECURS PREVI A LA VIA CONTENCIOSA A L’ACA PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CANALITZACIÓ DE LA RIERA.

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA ESCOLA D’EQUITACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE.

4. PROPOSTA DE PRÒRROGA DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA EN EL CONSELL COMARCAL PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES TELECOMUNICACIONS.

5. PROPOSTA DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN MOBILITAT INTERNACIONAL DE JOVES, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DEL CONVENI.

6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DELS GRUPS DE GOVERN  PER TAL DE DECLARAR NON GRATA A LA DELEGADA DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA.

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP CUP PER EVITAR ELS DESNONAMENTS AL MUNICIPI D’ARENYS DE MUNT.

8. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP PSC SOBRE L’ENDURIMENT DE LES CONDICIONS PER A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA.

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DEL GRUP ERC A FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN GENERAL I A L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT EN PARTICULAR.

10. PROPOSTA DE MOCIÓ DEL GRUP CIU EN DEFENSA DEL MODEL PROPI DE COMERÇ I DE SUPORT A LA PROPOSICIÓ DE LLEI D’HORARIS COMERCIALS.

11. DIMISSIÓ DE LA REGIDORA SRA. NAVARRO I PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL SEGÜENT CANDIDAT DE LA LLISTA DE CIU.

PART DE CONTROL:

12. DESPATX D’OFICI.

13. INFORMES DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2013.

PRECS I PREGUNTES:

14. PREC DEL GRUP PP SOBRE LES JARDINERES I ELS PROBLEMES DE VISIBLITAT A LA CREUETA.

15. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE ELS CRITERIS DE LES MOCIONS QUE ES PORTEN A PLE.

16. PREC DEL GRUP PSC SOBRE EL MANTENIMENT DE LES CARTELLERES INFORMATIVES MUNICIPALS.

17. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE CONTRACTACIONS DE PERSONAL PER A LA NOVA EMPRESA ALOC I SOU DEL GERENT.

18. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ QUE S’HAN FET SERVIR PER FER DIFUSIÓ DE LA INAUGURACIÓ D’ARENYS DE MUNT  CAPITAL DE LA SARDANA.

19. PREGUNTA DEL GRUP PSC SOBRE QUINA INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL SE’LS DÓNA ALS NOSTRES JOVES EN AQUESTA ÈPOCA DE PREINSCRIPCIONS.

20. PREC DEL GRUP ERC PER A LA NETEJA I CONDICIONAMENT DELS CARRERS SANT ANTONI, PLAÇA PEP VENTURA I CARRER SANT ANTONI M. CLARET.

21. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LA VALORACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ A SOREA PER HAVER TRASPASSAT LA GESTIÓ DE L’AIGUA A AIGÜES D’ARENYS.

22. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE LES MULTES A VEHICLES MAL APARCATS A LA RIERA I ALS ALTRES CARRERS DEL MUNICIPI.

23. PREGUNTA DEL GRUP ERC SOBRE SI CONSIDEREN QUE L’ANTERIOR GOVERN MUNICIPAL TÉ ALGUN TIPUS DE RESPONSABILITAT EN LA MALA EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE CANALITZACIÓ DE LA RIERA O HA ESTAT EFICAÇ.

24. PRECS I PREGUNTES

^