Notícies
Publicat el 19 d'octubre de 2016
Nova línia de subvencions per ajudar a modernitzar el comerç local
Aquesta iniciativa està adreçada als establiments comercials del servei minorista i de la restauració.

Subvencions al comerçAquestes subvencions estan destinades a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals comercials amb activitat dins del terme municipal d’Arenys de Munt. El termini per sol·licitar la subvenció va finalitzar el 21 de novembre de 2016.

S'han pogut acollir a la subvenció intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior com són l’adequació i embelliment de façanes i aparadors, així com les obres de manteniment i reforma de l’interior. També es poden imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i projectes i honoraris tècnics.

L’Ajuntament destinarà un total de 5.000 € per a la concessió d’aquestes subvencions, i en funció de les peticions rebudes aquest import es revisarà en el pressupost municipal 2017.

Les bases de les subvencions es poden descarregar clicant sobre aquest enllaç

La sol·licitud es pot fer mitjançant una instància que es pot descarregar aquí i el formulari del compte bancari es pot descarregar aquí


BASES DE SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ D'ARENYS DE MUNT


Quina és la finalitat

Recolzar els establiments minoristes de l’àmbit del comerç i la restauració amb l’objectiu de promoure la serva renovació i modernització.

Qui es pot presentar


 • Persones físiques i jurídiques titulars d’una activitat econòmica del servei minorista, del sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzat en un establiment permanent del terme municipal d’Arenys de Munt.
 • Els establiments han d’estar ubicats a peu de carrer i han d’estar exercint l’activitat en el moment de la publicació de les bases.
 • Han d’estar al corrent de pagament amb l’Ajuntament, de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Termini de presentació

Del 19/10/16 fins al 21/11/16

Condicions

Realitzar obres o millores a l’establiment durant l’any 2016.

Com es sol·licita

Presentar imprès de sol·licitud que es pot trobar al web de l’Ajuntament, la memòria del projecte a realitzar, el pressupost previst i altres documents detallats a les bases.

Quines despeses es poden subvencionar

1. Intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior, com són:

 • Adequació i embelliment de façanes i aparadors.
 • Actuacions de nova creació, millora o reposició de la imatge corporativa de l’establiment.
 • Automatització de les portes.
 • Modernització de la il·luminació exterior de l’establiment, per tal d’aconseguir més estalvi energètic.
 • Eliminació de barreres arquitectòniques.
 • Adequació de les terrasses a l’ordenança.
 • Transformació o substitució de la retolació comercial.
 • Col·locació o substitució de tendals exteriors.

2. Intervencions que es facin a l’interior dels comerços:

 • Pintura i obres de manteniment (canvi de sòl i sostre, adequació d’instal·lacions elèctriques i enllumenat, mobiliari situat en zones d’atenció al públic, aparells d’aire condicionat o sistemes antirobatori) 

3. Altres:

 • Es podran imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències i, projectes i honoraris tècnics.
 • Implementació de procediments e-comerce i TIC.

En cap cas el seu cost pot ser superior al valor del mercat.

Per a la consideració de despesa efectuada no serà necessari que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Criteris de valoració


 • Qualitat tècnica de l’actuació: 30 punts
 • Singularitat: 20 punts
 • Impacte: 25 punts
 • Urgència: 25 punts
 • Per optar a la subvenció caldrà obtenir mínim 50 punts

Dotació econòmica


 • Hi ha dotats 5.000 € per a aquesta línia de subvencions.
 • L’import màxim individual de les subvencions s’estableix en 1.000 €, sense sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada.
 • Si hi ha sobrants, aquests es distribuiran proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda i l’import concedit inicialment.
 • El percentatge de finançament podrà arribar al 50% del cost del projecte.

Pagament

El pagament es realitzarà un cop justificada la subvenció, que s’ha de presentar com a màxim el 31/3/2017. Es pot demanar una bestreta de fins el 75% de l’import de la subvenció.

Justificació


 • Memòria  de l’actuació justificativa del compliment de les activitats realitzades.
 • Memòria econòmica justificativa dels cost del projecte, amb factures que justifiquin la despesa assumida.
 • S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció rebuda.


Bases de subvencions per a la modernització del comerç d'Arenys de Munt

Bases de subvencions per a la modernització del comerç d'Arenys de Munt

Fitxer: Publicacio_aprovacio_definitiva.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 6
Mida: 174,25 kB

Instància per sol·liciotar subvenció comerç

Instància per sol·licitar subvenció comerç

Fitxer: InstA_ncia_solicitud_subvenciA_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 705,24 kB

Model 4 - Compte bancari

Model 4 - Compte bancari

Fitxer: Model_4_NA_m._Compte_Banc.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 249,21 kB

Declaració responsable

Declaració responsable

Fitxer: Model_5_Declaracio_responsable_Sol.licitud.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 254,2 kB

Compartir:Comparteix al facebookCompartir a Twitter
^