Pla d'actuació municipal 2015-2019
Mantenir els impostos i realitzar els ajustos necessaris en els tipus impositiu que garanteixin un equilibri pressupostari, estudiant i comparant la fiscalitat aplicada a d´altres municipis de la comarca
  • Grau d'assoliment: 

    100%

^