Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants
 • Descripció

  Aquest tràmit permet:
  a) Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili.
  b) Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país)
  c) Sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.
  d) Modificació de les dades que consten al Padró Municipal per a persones empadronades al municipi que detectin alguna errada a les seves dades.

 • Preu
  Gratuït.
 • Mitjans de pagament
  -----
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir

  En el cas de l'alta: requeriment 1.
  En el cas de la modificació: requeriment 2
  No s'empadronaran menors si no és acompanyat d'un tutor legal.

 • 1. Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar
 • 2. Estar empadronat al municipi
 • Documentació que cal aportar

  Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1
  En el cas d'empadronament mitjançant un representant: document 2.
  En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors: document 4
  En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva: document 5
  En el cas d'estrangers comunitaris: document 6 (possibilitat VO)
  En el cas d'empadronament en un habitatge buit: document 3.
  En el cas d'empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones: document 7
  En el cas d'empadronar-se en un establiment col·lectiu: document 8

 • 1. Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant.  En el cas d'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui.
 • 2. Document acreditatiu de la representació (autorització de l'interessat, acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva)
 • 3. Cas d'empadronament a un habitatge buit, algun dels documents següents acreditatius de l'habitatge:  - Escriptura de propietat  - Contracte de lloguer - Contracte de subministrament d'un servei de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.)
 • 4. Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals
 • 5. Cal l'autorització de l'altre progenitor o una declaració responsable.
 • 6. Certificat de registre central d'estrangers.
 • 7. Autorització expressa, signada original, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura. En cas que aquesta persona no sigui propietària de l'habitatge, caldrà autorització del propietari de la vivenda.
 • 8. Autorització del director del centre.
 • Termini de resolució

  Alta/modificació presencial: immediata.
  Baixa presencial: màxim 3 mesos
  Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger presencial: immediata

 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament
  Rbla. Francesc Macià, 59
  08358 Arenys de Munt

  O bé mitjançant instància electrònica: altamodificació

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 7/85, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i les seves modificacions.
  Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre per la que es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
  Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter personal.

 • Ley 4/1996, de 10 de enero, por la que se modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación con el Padrón Municipal.
  Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
  Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón Municipal (Derogado apartado III "Revisión anual del Padrón municipal" y Disposición Transitoria 3ª, por la Resolución de 16 de diciembre de 2003).
  Orden de 11 de julio de 1997 sobre comunicaciones electrónicas entre las Administraciones públicas referentes a la información de los Padrones municipales. (Derogado apartado 8 "Revisión anual del Padrón" por la Resolución de 16 de diciembre de 2003)
  Resolución de 21 de julio de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la resolución de 4 de julio de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre actualización del Padrón municipal.
  Corrección de errores de la Resolución de 21 de julio de 1997
  Resolución de 16 de diciembre de 2003 de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General para la Administración Local sobre revisión del Padrón Municipal y el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población [en format pdf, 43 Kb]

 • Efectes del silenci administratiu
  Negatiu.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Padró d'habitants
^