Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Certificats o volants de Padró
 • Descripció

  Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment  l'empadronament de: 
  a) una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat),
  b) diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu)
  c) o, una persona difunta que residia en un domicili

 • Preu
   Certificat d'empadronament: Ordenança Fiscal núm. 6.
 • Mitjans de pagament
  Autoliquidació a pagar a l'entitat bancària o amb targeta bancària a l'OAV  de l'Ajuntament .
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits següents:
 • 1. Estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.
 • Documentació que cal aportar

  El document a aportar en tots els casos és: Document 1

  En el cas de demanar certificat històric de difunts, cal aportar el certificat de defunció de la persona a la qual se l'expedeix.

  En el cas de demanar certificat d'empadronament, model d'autoliquidació ordenança fiscal núm. 6

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Fitxer: SolA_licitud_de_documents_administratius_OF_6__50__urgA_ncia_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 332,12 kB

  i comprovant de pagament.
 • 1. Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de familia en el cas de menors d'edad ).  En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat.
 • Termini de resolució
  En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és d'un mes a comtemplar des de la data de registre  de la sol·licitud.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a les oficines de l'Ajuntament
  Oficina d'Atenció de la Vila
  Rbla. Francsc Macia, 59
  08358 Arenys de Munt

  o bé per instància electrònica: volant empadronament actual, volant empadronament històric, volant convivència actual, volant convivència històric.

  certificat d'empadronament

 • Normativa general que afecta al tràmit
  -Llei Orgànica Extrangeria 14/2003, de 20 novembre.   -Llei 7/85, de 2 d'abril Reguladora de les Bases Règim Local. -Real Decret 1690/86, 11 juliol  Reglament de Població i Demarcació Territorial de las  Entitats Locals.  -Llei 29/94, de 24 de novembre d'arrendaments urbans. -Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Regim Local de Catalunya.
 • Normativa local que afecta al tràmit
  Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
 • Efectes del silenci administratiu
  Denegatori.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Padró d'habitants
^