Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)
 • Descripció
  Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d'armes d'aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball. És a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) com del tipus B (carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes) i les que disposin d'un sistema de tret automàtic o accionades per molla o ressort.
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  A partir de la data de compra de l'arma.
 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits següents:
 • 1. Ser major de 18 anys o bé, si s'és menor d'entre 14 i 18 anys, disposar d'una autorització del seu pare, mare o tutoria legal.
 • 2. No estar inculpat/da o condemnat/da en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes, cosa que haurà de demostrar amb un certificat d'antecedents penals.
 • 3. No haver estat sancionat/da administrativament en matèria d'armes, incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.
 • Documentació que cal aportar

  Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4 i 5.
  En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent:
  - Menors d'entre 14 i 18 anys: Document 6.

  El model d'instància a tramitar via presencial o per tal de fer la tramitació electrònica és el següent: 

  Instància sol.licitud targeta armes 4a categoria

  Instància sol.licitud targeta armes 4a categoria

  Fitxer: SolA_licitud_de_targeta_d_armes_de_4a_categoria.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 2
  Mida: 299,88 kB

 • 1. Dades identificatives de la persona sol·licitant (per a les persones de nacionalitat espanyola ha de ser l'original i fotocòpia de DNI, passaport o autorització de conducció i per a les persones estrangeres l'original i fotocòpia de passaport o de la targeta de residència).
 • 2. Certificat de penals, emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia.
 • 3. Factura de compra de l'arma (o document que justifiqui l'adquisició pacífica: compravenda, donació).
 • 4. Fotocòpia de la documentació tècnica de l'arma, que ha d'especificar-ne el número d'identificació i les característiques tècniques.
 • 5. Imprès de targeta d'armes que es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria.
 • 6. Autorització escrita del pare, la mare o la tutoria del menor.
 • Termini de resolució
  El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'Armes.
 • Orden INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la que es determina el règim aplicable a determinades armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball
 • Efectes del silenci administratiu
  Les persones interessades poden entendre desestimades per silenci administratiu aquelles sol·licituds que no hagin estat resoltes ni notificades en el termini de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Protecció i seguretat ciutadana
^