Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició de canvis en l'ordenació del trànsit o de la senyalització vial
 • Descripció
  Aquest tràmit dóna dret a realitzar la petició de canvis en l'ordenació del trànsit i/o en la senyalització horitzontal o vertical i bandes de retenció a la via pública.
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  No cal complir cap requisit específic.
 • Documentació que cal aportar
  No es requereix aportar cap documentació.
 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a l'OAV o a través d'instància electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Reial Decret 13/1992, de 17 de gener, article 16, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
 • Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, article 7, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
 • Decret 135/1995, de 25 de novembre, de desplegament de la Llei de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del codi d'accessibilitat.
 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Àmbit Temàtic
  Via pública i mobilitat
^