Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició de distintiu o plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda
 • Descripció

  Aquest tràmit permet obtenir una reserva d'estacionament de vehicles o la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
  L'estacionament pot ser pròxim al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi. La targeta és personal i intransferible, i dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que transporta el titular de la targeta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.
  Hi ha tres modalitats:
  - targeta per a persones conductores
  - targeta per a persones no conductores
  - targeta per a transport col·lectiu

 • Preu
  Taxa municipal  segons ordenança fiscal núm. 6 epígraf 2n apartat 9
 • Mitjans de pagament
  Full d'autoliquidació emplenat i efectuar l'ingres al numero de compte que hi consta.
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Cal trobar-se en un dels tres supòsits següents:
 • 1. Conductor/a:
  a) sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
  - Tenir més de 18 anys
  - Superar el barem de mobilitat
  - Tenir el permís de conduir.
  b) Sol·licitar plaça d'aparcament
  - Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular conductor/a".

 • 2. No conductor/a:
  a) Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
  - Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
  - Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
  - Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
  b) Sol·licitar la plaça d'aparcament
  - Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular no conductor/a"
  - El titular ha de ser menor de 18 anys, o si és més gran, ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002.

 • 3.Transport col·lectiu:
  a) Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament
  - cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.
  b) Sol·licitar la plaça d'aparcament
  - Ser titular de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu.

 • Documentació que cal aportar

  Els documents a aportar per sol·licitar el distintiu de permissibitat d'aparcament són:

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Instància autoliquidació documents administratiu OF 6

  Fitxer: SolA_licitud_de_documents_administratius_OF_6__50__urgA_ncia_.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 332,12 kB

  - Comprovant de pagament bancari de la taxa.

  - En tots els casos els Documents 1, 2, 3, 4 , 5 i 6
  - En el cas que la persona amb discapacitat pot conduir cal aportar com a documentació complementària el Document 4.
  - En el cas que es demani la tarjeta d'aparcament de transport col·lectiu cal aportar com a documentació complementària el Document 5.
  Els documents que cal aportar per sol·licitar una plaça d'aparcament són:
  - En tots els casos els documents 1, 2, 6, 7 i 8

 • 1. Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • 2. Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda(emès per l'ICASS). En el cas de sol·licitar plaça d'aparcament hi ha de constar el grau i el barem de mobilitat reduïda.
 • 3.  Dues fotografies  
 • 4. En el cas de titular conductor el Permís de conducció.
 • 5. Informe del departament de serveis socials que justifiqui la necessitat de la seva concessió
 • 6. Volant d'empadronament del sol·licitant (i del conductor del vehicle si no és la mateixa persona).
 • 7. Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 • 8. Si la reserva es demana per raons de treball, cal afegir l'acreditació de l'adreça del lloc per al qual es demana, original i fotocòpia. 
 • 9 Fitxa tècnica del vehicle
 • Termini de resolució
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a l'OAV o mitjançant instància presentada per la seu electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Reial Decret 971/1999, de 23 de desembre, de procediment per el reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.
 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Via pública i mobilitat
^