Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Petició de zona de càrrega i descàrrega per a establiments comercials
 • Descripció
  Aquest tràmit permet sol·licitar una zona reservada a càrrega i descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin fer-ho al seu interior, segons el que s'estableixi a les ordenances municipals.
 • Qui el pot demanar
  La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits que s'estableixin a les ordenances municipals corresponents.
 • Documentació que cal aportar
  Cal aportar la documentació del llistat següent:
 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • 2. Plànol de situació de l'establiment i  l'emplaçament sol·licitat.
 • 3. Altra documentació justificativa o rellevant per a la tramitació de la sol·licitud.
 • Termini de resolució
  El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
 • Com sol·licitar el tràmit

  Presencialment a l'OAV o mitjançant la seu electrònica.

 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Efectes del silenci administratiu
  Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Via pública i mobilitat
^