Llistat de tràmits
Publicat el 5 de juliol de 2016
Renovació/confirmació de l'empadronament per a persones estrangeres
 • Descripció

  Aquest tràmit permet:
  a) Renovar l'empadronament als estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent
  b) Confirmar la residència als estrangers comunitaris o amb permís de residència permanent.

 • Qui el pot demanar

  En el cas de la renovació d'empadronament dels estrangers sense autorització de residència permanent només ho pot sol·licitar la persona interessada presencialment o representant legal (mitjançant un document notarial, o mitjançant una declaració de compareixença personal de l' interessat davant d'un funcionari públic competent).
  En el cas de la confirmació d'estrangers comunitaris o amb permís de residència permanent ho pot fer l'interessat o un representant autoritzat/acreditat.

 • Quan es pot demanar
  Durant tot l'any.
 • Termini de sol·licitud

  La renovació s'ha de fer, en el cas dels estrangers no comunitaris sense permís de residència, cada dos anys comptats a partir de la data d'inscripció o bé de la darrera renovació de l'empadronament.
  En el cas dels estrangers comunitaris o amb permís de residència el termini que s'especifiqui al requeriment que s'envia a la persona interessada per a què es realitzi la confirmació

 • Requisits a complir
  Cal complir els requisits següents:
 • 1. Ser estranger
 • 2. Estar empadronat al municipi
 • Documentació que cal aportar

  Cal aportar la documentació següent:
  - En tots els casos Document 1.
  - En el cas d'existència de representant: Document 2

 • 1. Document identificatiu de la persona interessada (NIE, Passaport, DNI o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica).
 • 2. En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant. En el cas de la renovació d'empadronament dels estrangers sense autorització de residència permanent només ho pot sol·licitar la persona interessada presencialment o representant legal (mitjançant un document notarial, o mitjançant una declaració de compareixença personal de l' interessat davant d'un funcionari públic competent).
 • Termini de resolució
  Tràmit de resolució immediata.
 • Normativa general que afecta al tràmit

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

  Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre.
 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques

 • Efectes del silenci administratiu
  Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
 • Normativa reguladora del silenci administratiu

  Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 • Àmbit Temàtic
  Padró d'habitants
^