Portada · Acció Social · Infància i adolescència · Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

CDIAP

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Servei adreçat a la població infantil dels 0 als 6 anys, que manifesten trastorns o dificultats en el seu desenvolupament, o que es troben en situació de risc de patir-les; I a totes les famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament del seu fill com a suport a la criança.

La família pot accedir al servei per iniciativa pròpia, abans de que l'infant hagi complert els 4 anys, o bé ser derivada a través de qualsevol dispositiu de zona (pediatres, llars d´infants, escoles, hospitals, serveis socials...)

^