Abel Coll i Toledano

Regidor de Comunicació, Transparència i Festes

acoll@ademunt.cat

      

Nascut a Sant Cebrià de Vallalta l'any 1977. Viu Arenys de Munt des de 2012.

La seva formació ha estat al Col·legi de Teatre de Barcelona 1999/2003. 

Aquest any 2020 fa 20 anys que treballa com a professionalment en les arts escèniques del nostre país, havent dirigit més d'una trentena de produccions durant aquest període, estrenades en teatres com el Teatre Romea, la Sala Beckett o l'Espai Brossa, entre moltes altres.

 

Retribucions 2021

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

TOTAL ACUMULAT 

Dietes meritades/Nòmina 830,03 830,03 803.03 803.03 916,57 2.027,17 971,25 971,25 - - - - 8.098,36
Dietes abonades - - - - - - - - - - - - -
Despeses de telefonia - - - - - - - - - - - - -
Total despesa 803.03 803.03 803.03 803.03 916,57 2.027,17 971,25 971,25 - - - - 8.098,36

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues: Dipòsit a Banc de Sabadell

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidor de Comunicació i Transparència  
Per compte propi com a autònom, activitats relacionades amb arts escèniques Altres activitats compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents a comunicacions, les del servei de premsa i ràdio municipal, així com la informació al web de l'Ajuntament i les referents a transparència, determinades per la Llei 19/2014.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal de Comunicació i Noves Tecnologies.
  • Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les matèries delegades, amb càrrec a l'orgànic 910.
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 510, 520, 540, 550 i 630. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Abel Coll Toledano