Ordenances reguladores


ACTIVITATS

Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Edicte BOPB modificació Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives

Ordenança reguladora de la instal·lació d’estacions de recàrrega de vehicles Elèctrics a la via pública per particulars

 

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I PROTECCIÓ DE DADES

Ordenança de transparència i  administració digital 

Reglament de funcionament de la Bústia ètica

Política de seguretat de la informació

Instrucció interna de la Normativa que regula l'ús dels sistemes d'informació i dades personals

Política d'identificació i signatura electrònica de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Política de digitalització de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Política de gestió documental, accés a documents i arxiu municipal de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Instrucció de Secretaria nº2 Procediment administratiu comú en relació amb l'administració electrònica

Reglament de Participació Ciutadana

Registre d’Activitats de Tractament (RAT)

Ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal
Modificació de l'ordenança reguladora de la creació, modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal

 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Codi de Bon Govern Local

Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Instrucció sobre la tramitació de licitacions a l’Ajuntament d’Arenys de Munt i el seu grup institucional

Instrucció sobre la tramitació de contractes i despeses menors

Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d’Arenys de Munt

Modificació del Reglament de la Comissió Municipal del Nomenclàtor d'Arenys de Munt

Reglament de l’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament de Protocol, Honors i Distincions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Reglament Orgànic Municipal d'Arenys de Munt

Reglament d'utilització dels equipaments municipals d'Arenys de Munt

 

PERSONAL

Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Decret 163/2020, de data 27/05/2020, d'aprovació del Protocol per a la represa de l'activitat laboral a l'ajuntament d'Arenys de Munt i mesures organitzatives enfront COVID-19

Protocol per a la represa de l'activitat laboral a l'ajuntament d'Arenys de Munt, quan finalitzi l'estat d'alarma pel COVID-19

Pla Intern d'Igualtat de Gènere

Protocol contra l’assetjament laboral de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Ordenança municipal del mercat de venda no sedentària

 

SEGURETAT

Ordenança de circulació d'Arenys de Munt

Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)

 

SERVEIS

Reglament del servei municipal d’escola bressol d’Arenys de Munt

Ordenança de la recollida selectiva a Arenys de Munt

Ordenança general de serveis funeraris de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Reglament del servei municipal de formació d'Arenys de Munt

Reglament de règim intern del servei d’habitatge d’emergències d’estada limitada

Reglament regulador del servei de deixalleria municipal d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta

Ordenança del servei públic d'abastament d'aigües

Annex a l'Ordenança del servei públic d'abastament d'aigües

Ordenança de l'ús del clavegueram i abocament d'aigües residuals d'Arenys de Munt

 

SERVEIS SOCIALS

Reglament del registre municipal d'habitatges desocupats

Reglament regulador del servei municipal d'àpats en companyia d'Arenys de Munt

 

SUBVENCIONS

Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027

Bases específiques reguladores dels premis de la Mostra Literària d'Arenys de Munt

Bases reguladores de la concessió de subvencions al lloguer per a l'emancipació dels joves

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit de casals d'estiu

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit d'emprenedoria

Text refós de les bases específiques reguladores per a la concessió de

subvencions a les empreses per al foment de la contractació de persones desocupades del municipi d'arenys de munt

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit d'ensenyament i cultura

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit esportiu

Bases reguladores de la concessió de subvencions en l'àmbit social

Ordenança de subvencions de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Modificació de l’Ordenança de subvencions de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

Bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ ajuts en espècie per al transport en autobús urbà i interurbà

 

TERRITORI

Ordenança de sequera

Ordenança de paisatge urbà

Ordenança reguladora de la construcció de piscines d’us particular, Arenys de Munt

Ordenança reguladora de les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a Arenys de Munt

Ordenança reguladora del soroll provinent de piscines d’ús privat

Ordenança de comunicació prèvia d’obres de l’ajuntament d’arenys de munt

Mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica

 

ALTRES

Ordenança municipal de convivència i civisme

Modificació ordenança convivència i civisme articles 28 i 28 Modificació de l'ordenança de convivència i civisme

Ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques, el procediment per acordar-les i els criteris determinants de l'adopció

Ordenança sobre tinença d'animals
Modificació de l'ordenança sobre tinença d'animals

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-03-2024 14:54