Abel Coll i Toledano

Regidor de Comunicació, Transparència i Festes

acoll@ademunt.cat

      

Nascut a Sant Cebrià de Vallalta l'any 1977. Viu Arenys de Munt des de 2012.

La seva formació ha estat al Col·legi de Teatre de Barcelona 1999/2003. 

Aquest any 2020 fa 20 anys que treballa com a professionalment en les arts escèniques del nostre país, havent dirigit més d'una trentena de produccions durant aquest període, estrenades en teatres com el Teatre Romea, la Sala Beckett o l'Espai Brossa, entre moltes altres.

 

Retribucions 2023

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

TOTAL ACUMULAT 

Salari Brut 1.134,06 1.134,06                     2.268,12
Salari Net 971,25 971,25                     1.942,50  
Despeses de telefonia - - - - - - - - - - - - -
Total despesa 1.134,06 1.134,06                     2.268,12

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni  
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues: Dipòsit a Banc de Sabadell

 

Declaració d'activitats

 Càrrec  Definició
Regidor de Comunicació i Transparència  
Per compte propi com a autònom, activitats relacionades amb arts escèniques Altres activitats compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

  • Les referents a comunicacions, les del servei de premsa i ràdio municipal, així com la informació al web de l'Ajuntament i les referents a transparència, determinades per la Llei 19/2014.

Les facultats específiques que es deleguen són:

  • Presidència del Consell Municipal de Comunicació i Noves Tecnologies.
  • Autoritzar i disposar despeses, segons determinen les bases del pressupost en les matèries delegades, amb càrrec a l'orgànic 910.
  • Adjudicar contractes amb valor estimat inferior a 5.000 euros, una vegada siguin informats per Intervenció, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 510, 520, 540, 550 i 630. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
  • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
Abel Coll Toledano