Urbanisme


Les principals tasques que es fan des de l'àrea d'Urbanisme es poden agrupar en:

Obra privada:

  • Atenció al públic (tècnica o administrativa)
  • Ocupacions de via pública
  • Assabentats
  • Obres menors
  • Obres majors
  • Inspeccions d'obres (primeres ocupacions, devolucions de fiances, pròrrogues...)
  • Inspeccions d'infraccions urbanístiques – denúncies (comunicats de la policia, instàncies), expedients d'infracció urbanística
  • Segregacions, agrupacions i parcel·lacions
  • Llicències de guals
  • Altres


Activitats ambientals:

  • Llicències d'activitats
  • Inspeccions de mesures correctores d'activitats


Obra pública:

  • Redacció de projectes d'obra pública
  • Direcció d'obres
  • Coordinació de seguretat i salut
  • Suport tècnic a la brigada municipal


Serveis d'infrastructures i manteniment:

  • Assessorament
  • Elaboració de projectes d'instal·lacions
  • Seguiment als projectes d'infrastructures redactats des de fora
  • Informes tècnics previs a l'aprovació de projectes
  • Control i seguiment de manteniment de serveis municipals
  • Informes tècnics a les obres menors relacionades amb actuacions de Gas Natural, Fecsa, Telefònica i seguiment de les obres
  • Manteniment d'edificis municipals


Atenció al ciutadà:

  • Visites concertades amb els tècnics municipals
  • Instàncies

Responsable polític

Dades

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 937937980

Fax 937950630

Correu electrònic urbanisme@arenysdemunt.cat

Horari hores convingudes