Ajuts de la Generalitat per retirar amiant

Última revisió 31-07-2020 12:57
31/07/2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha fet una convocatòria d’ajuts per retirar residus materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant.

La dotació pressupostària per a aquests ajuts és de 2 milions d’euros. S’hi poden presentar persones propietàries de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2020.

L’ajut cobreix el 100% de l’import de les factures presentades, fins a un màxim de 12.000 €. L’import inclou la manipulació i retirada de l’amiant per part d’empreses inscrites al RERA, el transport i la gestió o tractament dels residus mitjançant empreses inscrites al RGPGRC.

La retirada de l’amiant es pot fer des de la data de sol·licitud de l’ajut fins 24 mesos després de la data de resolució de l’atorgament.

Per fer la sol·licitud, cal omplir el formulari que trobareu a l’apartat de tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalunya i tramitar-lo a través del web http://tramits.gencat.cat. A més, caldrà adjuntar-hi la documentació següent:

  • Un document tècnic del projecte que defineixi i valori les actuacions objecte de la sol·licitud.
  • Còpia del pressupost de l’empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) que realitzarà els treballs de desamiantatge objecte de la sol·licitud de subvenció, on constin la descripció i el desglossament de les diferents partides (treballs de desamiantatge, transport, gestió de residus).
  • En el cas de comunitats de veïns, el certificat de l’administrador de l’acord de la junta de propietaris que adopta la sol·licitud de la subvenció i la seva execució d’acord amb el projecte corresponent.
  • Document acreditatiu de la propietat de l’immoble corresponent d’acord amb la normativa vigent (nota simple registral, certificat de domini i càrregues, escriptura de propietat, etc.).

El termini màxim per a la justificació dels ajuts és 25 mesos des de la data de resolució de l’atorgament.

Podeu trobar-ne més informació en aquesta pàgina.

Amiant
Amiant