Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

Última revisió 25-06-2021 14:21
24/06/2021

Es destinaran a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent, en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i, si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

A qui estan adreçats el ajuts?

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses que:

 1. Realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses a la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia. Podeu consultar el llistat en aquesta pàgina.
 2. Hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i la continuïn exercint en l’actualitat.
 3. Es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte al 2019.

Com sol·licitar els ajuts:

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 h del 21 de juny fins al 30 de juny de 2021 a les 15 h. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Quantitat de l’import dels ajuts

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021, seran:

 • Si es tributa per mòduls, es poden rebre fins a 3.000 €.
 • La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €.

Podeu consultar tota la informació i fer la inscripció prèvia en aquesta pàgina.