Organització municipal


El municipi constitueix el nivell bàsic i essencial de l’organització territorial de Catalunya, que permet fer més efectiva la participació dels ciutadans en l’adopció de les decisions públiques que els afecten més directament. La Constitució i l’Estatut proclamen el principi de l’autonomia municipal. La concreció d’aquest principi exigeix dotar els municipis de Catalunya d’àmbits competencials propis, de la capacitat necessària per gestionar i representar els interessos de la col·lectivitat respectiva, de suficiència financera i de la capacitat d’autoorganització.

Els elements integradors d’un municipi són el territori, la població i l’organització.

Els municipis gaudeixen d’autonomia i de capacitat reglamentària i d’autoorganització, en l’àmbit de les seves competències.

Organització municipal:

El govern i l’administració municipals corresponen a l’ajuntament, integrat per l’alcalde o batlle i els regidors.

Aquesta organització es regeix per les regles següents:

a) L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple existeixen a tots els ajuntaments.
b) Existeix una comissió de govern en els municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants, i en els de menys quan ho acorda el ple de l’ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d’aquest.
c) La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.

Poden complementar l’organització municipal:

a) Les comissions d’estudi, informe o consulta.
b) Els òrgans de participació ciutadana.
c) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.

En el cas de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, aquesta organització queda recollida en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat per acord de Ple de data 14/5/2020 i en vigor des del 16/6/2020.

Cada nou mandat municipal, cal donar publicitat d’aquesta organització:

Ple de 17/6/2023 de constitució del nou Ajuntament mandat 2023-2027

Ple de 29/6/2023 cartipàs municipal
Certificat del Ple 29/6/23: Periodicitat sessions dels Plens ordinaris de l'Ajuntament
Certificat del Ple 29/6/23: Constitució dels grups municipals i la Junta de Portaveus
Certificat del Ple 29/6/23: Creació i composició de les comissions informatives
Certificat del Ple 29/6/23: Delegacions del Ple en la Junta de Govern Local
Certificat del Ple 29/6/23: Nomenament de representants dels òrgans col·legiats  
Certificat del Ple 29/6/23: Dedicacions aprovades pel Ple a favor de diferents regidors/es del Consistori

Resolucions d’alcaldia:

Dec. 35/24 Aprovació actualització orgànics delegacions regidors

Nomenament de tinents d’alcalde i delegació de competències d’alcaldia en la Junta de Govern Local
Decret 321/23: Nomenament de tinents d'alcalde mandat 2023-2027
Decret 324/23: Constitució de la Junta de Govern Local

Delegacions de competències de l’alcalde en els regidors de govern

Àngel Castillo i Vallcorba
Decret 332/23: Delegació de competències Àngel Castillo i Vallcorba
Decret 351/23: Ampliació delegacions de competències Àngel Castillo i Vallcorba

Dec. 41 modificació delegacions competències Sr. À.Castillo i Sr. Muns

Montserrat Batista i Alsina
Decret 329/23: Delegació de competències Montserrat Batista i Alsina
Decret 351/23: Ampliació delegacions de competències Montserrat Batista i Alsina

Tònia Vila i Paituví
Decret 328/23: Delegació de competències Tònia Vila i Paituví
Decret 338/23: Rectificació delegació de competències Tònia Vila i Paituví

Raquel Serrat i Suñé
Decret 327/23: Delegació de competències Raquel Serrat i Suñé

Jordi Maimí i Girbal
Decret 330/23: Delegació de competències Jordi Maimí i Girbal

M. Àngels Gros i Argelés
Decret 331/23: Delegació de competències M. Àngels Gros i Argelés

Guiu Muns i Roura
Decret 333/23: Delegació competències Guiu Muns i Roura

Dec. 35/24 Aprovació actualització orgànics delegacions regidors

Dec. 41 modificació delegacions competències Sr. À.Castillo i Sr. Muns

Nomenament dels representants dels diferents grups municipals en les comissions informatives i els consells sectorials
Decret 344/23: Representants a les comissions informatives
Decret 353/23: Representants a la Comissió especial d’estudi de modificació del servei de l’escola bressol
Decret 361/23: Representants als consells sectorials

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2024 10:32