Autonomia personal i dependència


L'objecte de la Llei de la dependència 39/2006, de 14 de desembre és reconèixer un nou dret de la ciutadania a Espanya: el dret a l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència.

La dependència és l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat, i lligades a la falta d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una o més persones, ajudes importants per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària o ajudes per conservar l'autonomia personal.

Aquesta llei regula les condicions bàsiques de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), en el qual col·laboren i participen l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes i les administracions locals.

Per a més informació, us podeu adreçar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.

També podeu obtenir més informació sobre alguns dels tràmits a través de la Seu Electrònica:

Sol·licituds de reconeixement o revisió de la situació de dependència al web de la Generalitat de Catalunya. Sempre ha d'anar acompanyada del document de declaració responsable.

Per rebre'n més informació, adreceu-vos a les oficines de Benestar Social, al carrer Sant Pau n. 2 d'Arenys de Munt, trucant al telèfon 93 793 77 10 o enviant un correu a ssocials@arenysdemunt.cat.

 


 

Graus de dependència

La llei descriu tres graus de dependència en relació a la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària:

 • Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.
 • Grau II. Dependència severa: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora, o bé té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.
 • Grau III. Gran dependència: quan la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la seva pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

 


 

Ajuts per a les persones dependents

Els ajuts als quals poden tenir accés les persones amb un grau reconegut de dependència poden ser en forma de serveis o ajuts econòmics. Aquests s’atorguen segons el grau de dependència i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant.

Els ajuts en forma de serveis són prioritaris.

També podeu trobar més informació sobre aquests ajuts a través de la Seu Electrònica.


SERVEIS

Els serveis tenen un copagament en funció del grau de dependència i capacitat econòmica de la persona. Els serveis als quals es pot optar són:

 • Ajuda a domicili:
  Ajuda d'un professional per donar suport a la persona amb dependència en les activitats diàries.
 • Centres de dia:
  Atenció integral a la persona amb dependència en un centre i durant unes hores al dia. Permet millorar o mantenir el grau d'autonomia personal i donar suport a la família i als cuidadors.
 • Centres residencials:
  Serveis continuats de caràcter personal o sanitari en centres habilitats.
 • Teleassistència:
  Resposta immediata les 24 h del dia a situacions d'emergència, inseguretat, soledat o aïllament, gràcies a l'ús d'aparells tecnològics.
 • Actuacions i programes de caràcter preventiu i de rehabilitació:
  Destinades a evitar l'aparició o l'agreujament de malalties, discapacitats o les seves seqüeles.
 • Assistent personal:
  La persona amb dependència pot rebre el servei d'una persona que l'acompanyi al centre educatiu o laboral.

 

AJUTS ECONÒMICS

Els ajuts econòmics es calculen en funció del grau de dependència i la capacitat econòmica de la persona, i s’han de destinar a assumir una part del cost d’un servei privat. Tenen dret a rebre’ls aquelles persones que no han pogut accedir a cap dels serveis públics o privats concertats, tot i tenir-hi dret. Són:

 • Ajut per pagar un servei:
  La quantitat rebuda s'ha de destinar a pagar un servei de residència (a partir del grau II), de centre de dia o d'un servei d'atenció a domicili. Les administracions públiques supervisaran que es faci així.
 • Ajut per a un/a cuidador/cuidadora no professional:
  Ajut econòmic a la persona dependent que està atesa al domicili per un familiar. Amb els següents requisits indispensables:
  • Persones amb grau de parentesc i que convisquin amb la persona depenent, mínim 1 any d’antiguitat.
  • El pagament de l’ajut es farà efectiu dos anys després de la signatura de l’Acord PIA.
 • Ajut per a un/a assistent personal:
  La persona amb dependència pot rebre una ajuda econòmica per contractar una persona que l'acompanyi al centre educatiu o laboral, o bé que l'ajudi amb les activitats diàries i d'integració social.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-07-2020 09:50