Dret d'accés a la informació pública


El dret d’accés a la informació pública és el dret ciutadà d’accedir a la informació pública. Té una doble dimensió: en primer lloc, és un instrument per al control democràtic de la institució i, alhora, des d’una perspectiva individual, la informació que obté el ciutadà té un valor en si mateixa, en la mesura que té incidència en l’activitat i en la relació amb la institució.

En una societat democràtica, el dret d’accés a la informació esdevé un instrument per fer efectius els principis de transparència i retiment de comptes en l’actuació de les institucions, i és així mateix un requisit per a la participació en la gestió i en els processos de presa de decisions.

Tràmit de sol·licitud d'accés a la informació pública
 

QUÈ ÉS EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA?

D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, totes les persones físiques més grans de 16 anys i totes les persones jurídiques tenen dret a accedir a la informació pública, a través de la sol·licitud pertinent, sense estar condicionades a la concurrència d’un interès personal, a la motivació o a la invocació de cap norma (art. 18 de la Llei 19/2014).

La informació pública es refereix a la informació elaborada per l’Administració i la qual aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la llei (art. 2 de la Llei 19/2014). El dret d’accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la identitat del sol·licitant, de la informació sol·licitada, d’una adreça de contacte (preferentment electrònica), a efectes de comunicacions, i de la forma en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada.

Tot i que no és necessari que s’explicitin els motius de la sol·licitud d’accés a la informació ni cal que s’hi tingui un interès personal, si s’exposen els motius pels quals es fa la petició aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la sol·licitud.
 

DENEGACIÓ I RESTRICCIÓ DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; per a la investigació o la sanció d’infraccions penals, administratives o disciplinàries; per al secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; per al principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o per a la tutela judicial efectiva; per als drets dels menors d’edat; per a la intimitat i per als altres drets privats legítims o per al secret professional i per als drets de propietat intel·lectual i industrial (art. 21 de la Llei 19/2014).

En cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb ponderació prèvia raonada de l’interès públic de la divulgació i dels drets de les persones afectades.

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan independent de garantia a qui qualsevol ciutadà o ciutadana pot adreçar-se si no se li facilita l'accés a una informació pública que hagi sol·licitat. Poden consultar les resolucions que han dictat a Resolucions GAIP.
 

EL PROCEDIMENT D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Tràmit de sol·licitud d'accés a la informació pública


SOL·LICITUDS D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA REBUDES A L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

Núm. Any Resum
4883 2023 Si la finca registral núm. 6.033 (Tom 1787, llibre 101, foli 135) d'Arenys de Munt inscrita al Registre de la Propietat d'Arenys de Mar és propietat de l'Ajuntament d'Arenys de Munt o l'esmentat consistori disposad'algun títol de propietat de la finca que no consti inscrit. Aquesta finca no disposa de referència cadastral.
2823 2023

El nombre d'instàncies amb registre d'entrada i actuacions efectuades per part de l'Ajuntament per a la millora de la seguretat de les persones, concretament i en referència a les baranes i demés proteccions contingudes a les graderies del pavelló municipal

2773 2023

Relació numèrica d'expedients sancionadors vinculats a llicències ambientals oberts els anys 2021 i 2022

1940 2023

Relació numèrica d'expedients sancionadors vinculats a llicències ambientals oberts els anys 2021 i 2022

7949 2022

Informació sobre tots els tributs pendents en aquesta vivenda esmentada Can Cosme, n.5 planta 2, porta 1

4975 2022

Informació pública . sancions a grans tenidors per habitatges buits

4288 2022

Se li doni vista de l’expedient (o dels expedients) incoats contra l’activitat que l’anterior ocupant de la nau ubicada al carrer Roca Rellotgers 4 venia exercint a la mateixa abans del 15 de juliol de 2021

3801 2022 còpia de l'expedient del traspàs de la llicència de taxi 10
2260 2022

Que vull consultar els expedients d'obres de la finca del Carrer de les Flors

2246 2022

Relació de les subvencions convocades a través de procediment de concurrència competitiva durant el primer semestre de l’any 2021, amb indicació de l’objecte o finalitat i l’import total assignat a cadascuna de les convocatòries. Si és possible us agrairia que fos en format reutilitzable, preferentment en un full de càlcul o equivalent

1746 2022

Consultar Multa

1085 2022

Despeses de manteniment viari municipal l'any 2020 i 2021. Si és possible us agrairia que fos en format
reutilitzable, preferentment en un full de càlcul o equivalent.

7843 2021

Sol·licitud d'accés a la informació pública (Per error)

7214 2021

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Consulta LICITACIONES ANTIGUAS Y FUTURAS DEL CHIRINGUITO DE JALPÍ

6013 2021

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Rebre informació estadística sobre les actuacions i intervencions del cos de Policia Local d’Arenys de
Munt en referència a sorolls per reproducció de música mitjançant altaveus a la via pública en hores no permeses.

3781 2021

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Rebre informació estadística sobre les actuacions i intervencions del cos de Policia Local d’Arenys de
Munt en referència a sorolls per reproducció de música mitjançant altaveus a la via pública en hores no permeses.

2874 2021

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Rebre informació estadística sobre les actuacions i intervencions del cos de Policia Local d’Arenys de
Munt en referència a sorolls per reproducció de música mitjançant altaveus a la via pública en hores no permeses.

626 2021

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Consulta d'expedients per realitzar expedient professional sobre la finca situada a l'av. Verge de Montserrat.

2909 2020 Sol·licitud d'accés a la informació pública.
4624 2020

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Sr. Àngel Castillo Regidor d'Espai Públic, Estic redactant la una nota per al Batec del mes de setembre informant de la tala de quatre dels plàtans centenaris de la Riera i la plaça de l'Església.

Li agrairia que, en la mesura del possible, respongués les següents preguntes per tal de completar la informació: - Quins són els motius (suposats o certs) que han provocat la mort d'aquests arbres? - El soterrament de la Riera ha influït en el deteriorament dels plàtans?

315 2019

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Desitjo conèixer si l'Arxiu Municipal disposa del projecte de la llicència d'obres de la casa unifamiliar situada a la parcel·la de la urbanització Tres Turons (actualment carrer dels Castanyers) .

796 2019

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Estic realitzant una investigació sobre Joan Barnes, un avantpassat meu que va viure a Arenys de Munt entre 1676 i 1706. He consultat l’arxiu parroquial de l’església de Sant Martí, però estic interessada en saber si podria trobar més informació d’ell a l’arxiu municipal.

829 2019

Despeses vinculades a l’organització de la festa major del municipi el 2018 en format electrònic reutilitzable. Sol·licitud d'accés a la informació pública.

1687 2019 Sol·licitud d'accés a la informació pública.
6697 2019

Sol·licitud d'accés a la informació pública. Desearía conocer la información que pueda constar en el Arxiu Municipal sobre la finca conocida como "Casa Juliana" o "Ca l'Angelina" ubicada en el Rial del Cursaví y que se encuentra actualmente abandonada y en ruinas.

Concretamente me interesa establecer la fecha de construcción y, de ser posible, los distintos propietarios que haya tenido la finca.

6950 2019 Derivació sol·licitud accés a la informació pública.
509 2018  Sol·licitud d'accés a la informació pública.
1195 2018 Relació d’hores per serveis extraordinaris realitzades per cadascun dels membres de la policia local durant l’any 2017, indicant la data de la seva realització, el motiu i el sistema de compensació i/o retribució. Aquesta informació es demana de forma individualitzada per a cada treballador (en format electrònic). Sol·licitud d'accés a la informació pública.
5842 2018

 Sol·licitud d'accés a la informació pública. Voldria accedir a una còpia (un escaneig) de l'acta de l'acord del Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt de 31 de juliol de 2006.

6921 2018 Derivació de la sol·licitud d'accés a la informació.
7471 2018 Sol·licitud d'accés a la informació pública.
4680 2017 Sol·licitud d'accés a la informació pública. PGO dotació de places d'aparcament per una activitat de restaurant segons PGO.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-01-2024 11:26