Comunicació general: L'Ajuntament d'Arenys de Munt comunica una incidència en la gestió de dades personals relatives a persones usuàries dels serveis municipals

Última revisió 18-10-2021 08:35
13/10/2021

Es posa en coneixement de la ciutadania mitjançant aquesta comunicació, ja que no és possible identificar de manera individualitzada els possibles afectats, una incidència en la gestió de dades personals relatives a persones usuàries dels serveis municipals i s’informa a les possibles persones afectades d’aquest incident en els termes previstos en el Reglament general europeu de protecció de dades (RGPD).

Es comunica que es va produir el robatori de deu ordinadors de les dependències de l’arxiu municipal per una persona no autoritzada que hi va accedir. Aquests ordinadors s’havien substituït per ordinadors nous i estaven a l’espera de ser formatats perquè contenien dades de caràcter personal. Tot i que els ordinadors sostrets estaven protegits amb contrasenya, això no impedeix que sigui possible accedir a la informació emmagatzemada.

El tipus de dades personals relatives a persones usuàries dels serveis municipals que podien tenir aquests ordinadors són dades identificatives, de contacte, acadèmiques, bancàries i relatives a infraccions administratives.

Aquesta violació de seguretat de dades personals implica una pèrdua de control i de confidencialitat de les dades personals de les persones usuàries afectades, ja que es podria fer un ús indegut de les dades. A aquests efectes, es recomana a les persones possiblement afectades l’adopció de les màximes precaucions i que estiguin alerta davant potencials usos indeguts de les dades per terceres persones amb finalitats il·legítimes.

Les mesures adoptades per fer front a la violació de seguretat de les dades personals han estat:

  • L’inici d’una investigació interna per aclarir la incidència.
  • La notificació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) de la violació de seguretat de dades personals.
  • La presentació de la denúncia corresponent davant del Jutjat d’Instrucció.

Així mateix, la causa que ha motivat aquesta violació de seguretat està sota investigació i s’adoptaran mesures addicionals per reforçar els procediments de substitució dels ordinadors i de control d’accés a l’arxiu municipal per evitar que es produeixin altres incidents d’aquest tipus.

Per qualsevol dubte o obtenir informació addicional sobre aquest incident, podeu contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament:

Diputació de Barcelona-DPD Ens Locals

Tel.: 934 726 500

dpd.ajarenysdemunt@diba.cat


El Ayuntamiento de Arenys de Munt comunica una incidencia en la gestión de datos personales relativos a personas usuarias de los servicios municipales

Se pone en conocimiento de la ciudadanía mediante esta comunicación, ya que no es posible identificar de manera individualizada a los posibles afectados, una incidencia en la gestión de datos personales relativos a personas usuarias de los servicios municipales y se informa a las personas posiblemente afectadas de este incidente en los términos previstos en el Reglamento general europeo de protección de datos (RGPD).

Se comunica que se produjo el robo de diez ordenadores de las dependencias del archivo municipal per una persona no autorizada que accedió a este. Estos ordenadores se habían substituido por nuevos ordenadores y estaban a la espera de ser formateados porque contenían datos de carácter personal. Aunque los ordenadores sustraídos estaban protegidos con contraseña, esto no impide que sea posible acceder a la información almacenada.

El tipo de datos personales relativos a personas usuarias de los servicios municipales que podían tener estos ordenadores son datos identificativos, de contacto, académicos, bancarios y relativos a infracciones administrativas.

Esta violación de seguridad de datos personales implica una pérdida de control y de confidencialidad de los datos personales de las personas usuarias afectadas, ya que se podría hacer un uso indebido de los datos. A estos efectos, se recomienda a las posibles personas afectadas la adopción de las máximas precauciones y que estén alerta ante potenciales usos indebidos de los datos por terceras personas con finalidades ilegítimas.

Las medidas adoptadas para hacer frente a la violación de seguridad de los datos personales han sido:

  • El inicio de una investigación interna para esclarecer la incidencia.
  • La notificación a la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) de la violación de seguridad de datos personales.
  • La presentación de la denuncia correspondiente ante el Juzgado de Instrucción.

Así mismo, la causa que ha motivado esta violación de seguridad está bajo investigación y se adoptarán medidas adicionales para reforzar los procedimientos de sustitución de los ordenadores y de control de acceso al archivo municipal para evitar que se produzcan otros incidentes de este tipo.

Para cualquier duda u obtener información adicional sobre este incidente, pueden contactar con el delegado de protección de datos (DPD) del Ayuntamiento:

Diputació de Barcelona - DPD Ens Locals

Tel.: 934 726 500

dpd.ajarenysdemunt@diba.cat