Dades d'atur de juny de 2021: segueix baixant l'atur registrat

Última revisió 05-07-2021 13:49
05/07/2021

Aquest juny continua la tendència de descens de l’atur que es va iniciar al març: hi ha 441 persones aturades, 31 menys que al maig, 72 persones menys en l’acumulat des del juny de 2020.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur juny 2021

Com es pot apreciar al quadre 1, al juny acostuma a baixar el nombre de persones i quan puja són poques persones, excepte l’any 2020n quan hi va haver un increment més destacable.

Quant a la variació interanual, aquest és el segon mes després de la declaració de l’estat d’alarma en què l’atur baixa respecte del mateix mes de l’any anterior. 

Veiem, doncs, que tant en termes mensuals com en termes interanuals la tendència de l’atur és positiva.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur juny 2021

Observant el gràfic 1, d’evolució de l’atur en els darrers 12 mesos, veiem que el nombre de persones aturades aquest juny representa la xifra més baixa del darrer any. Al mateix gràfic es fa evident la successió d’augments i disminucions de la xifra de persones aturades registrades que s’ha produït en el darrer any lligades a les circumstàncies de la pandèmia, amb dos punts màxims als mesos d’agost de 2020 i de febrer de 2021; des del mes de febrer, la línia que dibuixa les xifres d’atur registrat és clarament descendent. 

La lectura és molt positiva, ja que, com veurem a continuació, la caiguda de l’atur s’ha produït també a la resta d’àmbits del nostre entorn i fins i tot a nivell estatal, on hi ha 166.911 persones aturades menys.


Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

A la comarca l’atur baixa en 2.264 persones, i dels 30 municipis només a 2 puja de forma poc significativa; als altres 27 ha baixat significativament respecte del mes de maig.

Respecte del maig, a Catalunya l’atur baixa un 7,5% i a Barcelona baixa un 6,7%.

Les variacions interanuals a Catalunya, Barcelona i el Maresme també son negatives, és a dir, hi ha menys persones aturades que fa un any.

A nivell estatal i a Catalunya s’ha donat el major descens d’atur en un mes de juny des que hi ha registres (1996).

Quadre 2: Aturats del mes, comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur juny 2021

Vistes aquestes dades, podem esperar que en els propers mesos la reactivació de l’oci, la restauració, el turisme i l’hostaleria faran que a Catalunya, quant a l’atur, la situació millori progressivament.

Els propers mesos de setembre i octubre caldrà valorar si la recuperació és manté o si és deguda al ritme estacional del mercat de treball.


Contractació

Aquestes dades es corresponen als contractes comunicats al SOC per part d’empreses amb lloc de treball al municipi.

Gràfic 2: Evolució de la contractació al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur juny 2021

Al gràfic 2 es pot veure: 

  1. Que el nombre de contractes indefinits és molt inferior al de contractes temporals.
  2. Que els contractes han augmentat considerablement respecte a fa un any (294 contractes més).
  3. Que en la sèrie temporal dels darrers 12 mesos el volum més important de contractes s’ha produït al mes de maig (un total de 605 contractacions).

Si parlem de la província de Barcelona, es pot observar també un increment interanual de contractes indefinits respecte a l’any anterior, així que caldria esperar que part de les persones ocupades mantinguin la seva feina més enllà de la temporada d’estiu.

Cal recordar que en les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no estar considerades dins la classificació d’atur registrat.

 

Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Juny 2021. Data d’actualització: 2/7/2021
• Atur per comarques i municipis. Dades de juny de 2021. Data d'actualització: 2/7/2021
• Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals. 5/7/2021