Darrers dies per renovar la bonificació social d'Aigües d'Arenys per a tot l'any 2022

Última revisió 04-04-2022 11:49
25/03/2022

Per tal de gaudir de la bonificació en totes les factures d’aquest any 2022, cal renovar la sol·licitud abans del 31 de març.

La sol·licitud del benefici fiscal per raó de capacitat econòmica (bonificació social) es pot tramitar a partir del moment en què es reuneixen les condicions que estableix l’ordenança, però, per tal que es pugui aplicar des del primer dia de l’any, cal renovar-la o sol·licitar-la abans d’acabar el primer trimestre, que és el primer període facturable.

La bonificació social està destinada a l’ús domèstic, als usuaris/àries que tinguin ingressos inferiors al salari mínim interprofessional, a més d’un 20% addicional per cada membre més de la família. El percentatge de bonificació que s’aplica és sobre la tarifa domèstica i pot arribar a suposar la reducció de fins al 50% a la part de la quota del servei i en el preu del subministrament.

Per gaudir-ne, cal fer arribar la sol·licitud i justificar el nivell d’ingressos mitjançant aquests documents:

  • Estar inscrit com a demandant d’atur.
  • Si s’està treballant, fotocòpia de l’última nòmina.
  • Si algun dels membres de la unitat familiar és major de 16 anys i està estudiant, fotocòpia de la matrícula o certificat de l’escola/institut.

Aquesta documentació s’ha de fer arribar a Aigües d'Arenys (GUSAM) de 10 a 12 h els dimarts i dijous.

Podeu demanar informació a:

  • Aigües d’Arenys (rial Bellsolell, 5, 1r pis)
  • Benestar Social (edifici Cotxeria; c. Sant Pau, 2)

També en podeu trobar més informació a l’article 5 de l’ordenança fiscal núm. 19: taxa pels serveis de subministrament d’aigua i clavegueram.