Nova ordenança de circulació d'Arenys de Munt

Última revisió 15-01-2024 09:33
21/12/2023

El Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió de data 25/1/2000, va aprovar l’establiment de l’Ordenança municipal reguladora de la circulació i la seguretat viària d’Arenys de Munt.

Aquesta ordenança, amb el temps, s’ha anat modificant per adaptar-la als nous temps, però els últims canvis normatius han fet que l’Ajuntament es plantegi derogar l’antiga ordenança i aprovar-ne una de nova que reculli totes les modificacions i estableixi les normes i els principis que regulen la circulació de vehicles, vehicles de mobilitat personal (VMP) i vianants, així com promogui un ús responsable de les vies públiques, atès que l'ordenança de circulació és un instrument fonamental per garantir la seguretat, la convivència i la mobilitat sostenible dins del nostre poble.

L’Ordenança de circulació d’Arenys de Munt ha estat redactada per l’àrea de Seguretat i Mobilitat i pels serveis jurídics municipals, i s’exposa al públic al tauler electrònic municipal per tal que qui ho consideri oportú pugui formular suggeriments o al·legacions fins al dia 10/1/2024 (inclòs), en compliment del que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.