Ajuts COVID-19 al comerç, autònoms i empreses

 

Mesures de suport de l'Ajuntament d'Arenys de Munt


Mesures de suport d'altres administracions


Legislació


MESURES DE SUPORT DE L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT

SUBVENCIONS PER AL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTAT ECONÒMICAMENT PER LA COVID-19

Qui ho pot demanar:

 • Persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat comercial i/o de serveis abans de l’entrada en vigor de la convocatòria i de les mesures decretades per l’Estat per contenir la pandèmia.

Els requisits:

 • Haver estat declarada com a activitat no essencial; per tant, estar afectada pel tancament i si no es disposen d’altres fonts d’ingressos.
 • Haver pogut continuar l’activitat a partir del 14 de març, data en què es va declarar l’estat d’alarma però haver sofert una davallada d’ingressos del 50% o més respecte al mateix període de l’any anterior.

Què se subvenciona:

 • Lloguers i préstecs relacionats amb l’activitat econòmica
 • Subministraments: telefonia, internet, aigua, electricitat
 • Despeses treballadors assalariats
 • Quotes d’autònoms de març i abril

Totes aquestes despeses hauran de ser efectivament pagades

Import:

 • S’estableix com a màxim un ajut de 1000 € per sol·licitud
 • Si hi ha sobrant, es distribuirà proporcionalment i l’ajut podrà arribar fins a 2.000 €

Import previst per a aquesta convocatòria: 90.000 €

Per sol·licitar la subvenció


SUBVENCIONS PER A LA MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE L’ANY 2020

Qui ho pot demanar:

 • Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar les actuacions que fonamenten el seu atorgament, sempre que reuneixin les següents condicions.

Els requisits:

 • Persones físiques o jurídiques, titulars d’una activitat econòmica del sector comercial minorista, del sector serveis o de l’àmbit de la restauració, realitzada en establiment permanent del terme municipal d’Arenys de Munt, que executin les obres o millores abans de la finalització de l’any 2020.
 • Els establiments han d’estar ubicats a peu de carrer i han d’estar exercint l’activitat en la data de convocatòria d’aquestes bases.
 • Que estiguin al corrent de pagament amb l’Ajuntament.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries, així com de la Seguretat Social.

Què se subvenciona:

1. Intervencions amb incidència en l’estètica de l’establiment, valorant, sobretot, aquelles que es facin a l’exterior, com són:

 • Adequació i embelliment de façanes i aparadors
 • Actuacions de nova creació, millora o reposició de la imatge corporativa de l’establiment
 • Automatització de les portes
 • Modernització de la il·luminació exterior de l’establiment, per tal d’aconseguir més estalvi energètic
 • Eliminació de barreres arquitectòniques
 • Adequació de les terrasses a l’ordenança
 • Transformació o substitució de la retolació comercial
 • Col·locació o substitució de tendals exteriors.

2. Intervencions que es facin a l’interior dels comerços:

 • Pintura i obres de manteniment (canvi de sòl i sostre, adequació d’instal·lacions elèctriques i enllumenat, mobiliari situat en zones d’atenció al públic, aparells d’aire condicionat o sistemes antirobatori

3. Altres:

 • Es podran imputar les despeses corresponents als dissenys i projectes, producció i instal·lació, així com a despeses en taxes, llicències, projectes i honoraris tècnics
 • Implementació de procediments e-commerce i TIC

En cap cas el seu cost pot ser superior al valor del mercat.

Per a la consideració de despesa efectuada és necessari que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Modificacions en els criteris objectius d’atorgament iquantia individualitzada de la subvenció a causa de l’estat d’alarma

S’ha incorporat una modificació atorgant 35 punts per als establiments que han hagut de tancar per veure’s afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

Els imports individuals que es poden obtenir també s’han modificat; l’import màxim abans era de 1.000 € i amb la modificació l’import màxim per a aquests establiments serà de 1.500 €.

En el cas que hi hagi sobrant, es distribuirà proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació i es podrà superar el límit de 1.000 € amb un màxim de 2.500 €.

Import convocatòria 2020: 15.000 €

Per sol·licitar la subvenció


SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES

Qui ho pot demanar:

 • Subvenció adreçada a les empreses que disposin d'un centre de treball en el nostre municipi, posant l’accent en les empreses que han patit més directament els efectes de l’aturada econòmica pel context de pandèmia COVID-19, amb l'objectiu de fomentar l'ocupació estable i afavorir la incorporació al mercat de treball de col·lectius que tenen especials dificultats d'inserció laboral (menors de 30 anys i majors de 45), o persones que hagin perdut la feina durant la vigència del decret d’estat d’alarma.

Requisits

Empresa:

 • Tenir un centre de treball al terme municipal d'Arenys de Munt.
 • Haver contractat un/a treballador/a menor de 30 anys o major de 45 o que, independentment de la franja d’edat, hagin perdut la feina durant la vigència del decret d’estat d’alarma i amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La durada del contracte no podrà ser inferior a 6 mesos. S’adjuntarà còpia del contracte de treball a la sol·licitud de subvenció.
 • No haver contractat en els últims 6 mesos la persona en el mateix lloc de treball que se subvenciona per a la contractació subvencionada.
 • No haver reduït la plantilla ni haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls de treballadors/es en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual se sol·licita la subvenció.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, l’Agència Tributària i la Seguretat Social a la data de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat.
 • No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost.
 • Complir amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i l’adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes.
 • Estar en possessió dels permisos corresponents a l’activitat.

Persona contractada:

 • Estar empadronades al municipi d'Arenys de Munt amb una antiguitat mínima de 6 mesos anteriors a la data de la convocatòria de la subvenció.
 • No haver complert els 30 anys o haver complert els 45 anys, a la data d’inici del contracte, o haver perdut la feina durant la vigència de l’estat d’alarma decretat per COVID-19.
 • Ser persones desocupades que constin inscrites com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • No tenir relació de parentiu amb el treballador/a autònom o empresari/ària que el contracti fins el segon grau de consanguinitat o d’afinitat.

Import:

La quantia de la subvenció a concedir es determinarà en relació als punts assignats amb un màxim de 2.500 € per sol·licitud i sense sobrepassar el 50% del cost de les despeses subvencionables i de forma proporcionada a la puntuació assolida.

En cas que existeixi sobrant, aquest es distribuirà proporcionalment entre les subvencions atorgades en funció de la puntuació obtinguda. En aquest cas es podrà superar el límit de 2.500 euros amb un màxim del 75% del cost de de les despeses subvencionables.

Despesa subvencionable:

Són despeses subvencionables la retribució salarial bruta, inclòs el prorrateig de les pagues extraordinàries, i les cotitzacions a la Seguretat Social de l'empresa de les persones contractades per a les quals se sol·licita la subvenció. Són despeses subvencionables quan el beneficiari de la subvenció les abona efectivament.

Totes les despeses que s'imputin hauran de ser despeses efectivament pagades, és a dir, aquelles respecte a les quals els actes de pagament material s'hagi efectuat abans del termini de justificació.

No podran ser subvencionables els costos generats pel personal durant períodes de vacances no efectuades, dietes i indemnitzacions per mort, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni o per finalització de contracte. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

Import convocatòria 2020: 10.000 €

Bases específiques

Terminis: publicades modificacions de les bases, convocatòria mes de juny.

MESURES DE SUPORT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

MESURES DE PROTECCIÓ I MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ: ERTOs

S’agilitza el procediment d’autorització d’ERTOs amb l’objectiu de mantenir l’ocupació una vegada s’hagi finalitzat la crisi sanitària: mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió dels contractes i reducció de jornades per causa de força major.

L’Estat es fa càrrec de les prestacions per desocupació; ho tramita l’empresa i el SEPE.

Més informació en aquesta pàgina.


REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL
Art. 24 RD-Llei 8/2020

Les empreses obligades a fer un ERTO per la situació i de menys de 50 treballadors tenen una exoneració del 100% de la quota a la Seguretat Social, i la resta d’empreses una exoneració d’un 75%.

Informació específica:

Preguntes freqüents ERTO:

Serveis Acció:


PRÉSTECS

LÍNIA ICF – AVALIS LIQUIDITAT
Govern de la Generalitat

Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les PIMEs catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Condicions financeres:

 • Import: préstecs de l'ICF entre 50.000 € i fins a 1M €, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.
 • Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins al 2,35%.
 • Comissions: per part d'Avalis, Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d'obertura, d'estudi ni de cancel·lació anticipada.

Més informació en aquesta pàgina.


ICO
Govern de l’Estat (Art 29 i 30 RD-Llei 8/2020)

Amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit i altres entitats a empreses i autònoms per atendre les necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries i altres necessitats de liquiditat. Es podran concedir avals por un import màxim de 100.000 milions d’euros.

La línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar el finançament per fer front a salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.

S’amplia el límit de l’endeutament net de l'ICO amb la finalitat d’augmentar les línies ICO de finançament a empreses i autònoms.

Característiques principals:

 • Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020.
 • Import màxim del préstec per client: màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses (ajut mínim).

Anàlisi del perfil de riscos i condicions d'elegibilitat de l'operació:

 • S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d'euros que hagin estat aprovades per l'entitat conforme a les seves polítiques de riscos, sense perjudici de comprovacions posteriors sobre les seves condicions d'elegibilitat.
 • S’avalaran les operacions per sobre de 50 milions d'euros una vegada que l'ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d'elegibilitat de manera complementària a l'anàlisi de l'entitat financera.

Percentatges màxims dels avals:

 • En el cas de PIMEs i autònoms, l'aval ascendirà com a màxim al 80% de l'operació.
 • En empreses que no reuneixin la condició de PIME, l'aval podrà cobrir com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d'operacions de renovació.

Terminis:

 • Termini de sol·licitud dels avals és fins al 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE, per Acord de Consell de Ministres.
 • El termini de venciment màxim de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim de 5 anys.

Tramitació:

 • A través de les entitats financeres.

Més informació en aquesta pàgina.


LÍNIA ICO SECTOR TURÍSTIC I ACTIVITATS CONNEXES COVID-19/THOMAS COOK
Instituto del Crédito Oficial - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Qui ho pot demanar:

 • Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya, amb una activitat que s’enquadri al CNAE del sector turístic i activitats connexes. Això inclou activitats turístiques, transport, hoteleria i restauració, educació i activitats recreatives, de lleure i entreteniment.

Condicions

Tipus d’operació:

 • Préstec per necessitats de circulant o tresoreria, que formalitzin operacions en la línia ICO Empreses i Emprenedors.

Import:

 • L’import màxim per client és de 500.000 euros, en una o diverses operacions.

Termini:

 • Terminis d’amortització i carència d’1 a 4 anys amb 1 any de carència del principal.
 • Interès i comissions fixos, fins a un màxim del 1,5% (TAE màxima inclosa)

Garanties:

 • A determinar per l’entitat de crèdit de finançament.

Vigència:

 • Fins al 31 de desembre de 2020.

Procediment:

 • La sol·licitud es tramita directament a través de les entitats de crèdit que col·laboren amb l’ICO amb aquesta línia de finançament.

Més informació en aquesta pàgina.


MORATÒRIA DE TRIBUTS

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D’ACTIVITAT
(Govern de l’Estat)

Aquest ajut té una vigència d'un mes, ampliable en cas que s'allargui l'estat d'alarma, està regulat a l’art.17 RD-Llei 8/2020 i es tracta d’una prestació extraordinària.

Qui ho pot demanar:

 • Persones autònomes que s'han vist obligades a suspendre la seva activitat per la declaració de l'estat d'alarma.
 • Persones autònomes que, tot i que el seu negoci no estigui afectat de forma directa per l'estat d'alarma, puguin acreditar una disminució de la seva facturació igual o superior al 75% respecte a la mitjana del semestre anterior.
 • Socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat per la categoria de treballadors per compte propi.

Els requisits:

 • Estar afiliats i donats d'alta, a la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònom.
 • En cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys, un 75% en relació amb l'efectuada al semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Import:

 • La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada amb la mitjana de bases dels 12 mesos anteriors a la data de cessament de l’activitat, o amb la base mínima de cotització en el RETA en cas de no poder acreditar el període mínim de cotització per poder gaudir de la prestació.

Terminis:

 • Un mes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 8/2020, és a dir, fins al 14 d’abril. Si s’allarga l’estat d’alarma, fins al darrer dia del mes en què finalitzi.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

Procediment:

 • La gestió correspondrà a les entitats a les quals es refereix l’article 346 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social (mútues col·laboradores de la Seguretat Social, o SEPE en cas de treballadors que tinguin coberta la protecció amb una entitat gestora de la Seguretat Social).

Més informació en aquesta pàgina.


AJUT PER A AUTÒNOMS PER REDUCCIÓ DE LA FACTURACIÓ
(Govern de la Generalitat)

Línia d'ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, que compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Qui ho pot demanar:

 • Persones treballadores autònomes –persones físiques–, que hauran d'estar donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA) i amb domicili fiscal a Catalunya.

Requisits:

 • Autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica. S’han d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA.
 • Han de figurar d'alta en activitats, aquelles de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament.
 • No disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Import:

 • Fins a 2.000 €.

Més informació:

AJORNAMENT D’IMPOSTOS GOVERN DE L’ESTAT
(Agència Tributària)

Qui ho pot demanar:

 • Persones físiques o empreses amb volum d’operacions inferiors a 6.010.121,04 € el 2019.

Què es pot ajornar:

 • Els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestral del primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril).
 • Es podran ajornar els deutes tributaris que no superin els 30.000 €, sense necessitat d’aportar cap garantia.

Condicions:

 • El termini de l’ajornament serà de 6 mesos. Durant els primers 3 mesos no es meriten interessos i a partir dels 3 mesos hi haurà interessos de demora.

Procediment:

 • Pels procediment habituals de l’autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant l’opció “reconeixement de deute” i en el camp del motiu de la sol·licitud: “Ajornament RDL”.

Més informació sobre el procediment al web de l’Agència Tributària.

Instruccions provisionals (Agència Tributària)


SUSPENSIÓ DELS TERMINIS D’AUTOLIQUIDACIÓ I PAGAMENT DE TOTS ELS TRIBUTS PROPIS I CEDITS
Generalitat de Catalunya

Art. 14 RD Llei 7/2020 de 12 de març

Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs. En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits, s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Més informació en aquesta pàgina.


REDUCCIÓ DEL 50% DEL CÀNON DE L’AIGUA
Govern de la Generalitat

Durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicarà una reducció en el tipus de gravamen del cànon de l’aigua corresponent als següents usos de l’aigua:

Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques. Als contribuents que efectuen un ús industrial i assimilable d’aigua, se’ls aplicarà sobre el tipus de gravamen general i l’específic previstos als articles 71 i 72 del Decret legislatiu 3/2003, un coeficient reductor de 0,5. La mateixa reducció s’aplicarà als valors dels paràmetres de contaminació emprats per a la determinació del tipus de gravamen del cànon de l’aigua mitjançant el sistema de mesurament directe de la càrrega contaminant propi del règim especial, previst a l’apartat 4 de l’article 72 bis de la mateixa norma, i als valors previstos a l’apartat 4 de l’article 74 per a la determinació objectiva de la quota corresponent a usos d’aigua per a la producció d’energia elèctrica.

Reducció del 50% als usuaris ramaders. Als contribuents que efectuen usos ramaders d’aigua, se’ls aplicarà un coeficient reductor 0,5 sobre els valors previstos a l’annex 6 de l’esmentat Decret legislatiu 3/2003, per a la determinació objectiva de la quota que els resulti d’aplicació.

Més informació en aquestes pàgines:


LEGISLACIÓ

ESTAT

Documentació de transició a la nova normalitat:

Més informació en aquesta pàgina.


GENERALITAT DE CATALUNYA

Més informació en aquesta pàgina.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-10-2020 11:51