Urbanisme


Les principals tasques que es fan des de l'àrea d'Urbanisme es poden agrupar en:

Obra privada:

 • Atenció al públic (tècnica o administrativa)
 • Ocupacions de via pública
 • Assabentats
 • Obres menors
 • Obres majors
 • Inspeccions d'obres (primeres ocupacions, devolucions de fiances, pròrrogues...)
 • Inspeccions d'infraccions urbanístiques – denúncies (comunicats de la policia, instàncies), expedients d'infracció urbanística
 • Segregacions, agrupacions i parcel·lacions
 • Llicències de guals
 • Altres


Activitats ambientals:

 • Llicències d'activitats
 • Inspeccions de mesures correctores d'activitats


Obra pública:

 • Redacció de projectes d'obra pública
 • Direcció d'obres
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Suport tècnic a la brigada municipal


Serveis d'infrastructures i manteniment:

 • Assessorament
 • Elaboració de projectes d'instal·lacions
 • Seguiment als projectes d'infrastructures redactats des de fora
 • Informes tècnics previs a l'aprovació de projectes
 • Control i seguiment de manteniment de serveis municipals
 • Informes tècnics a les obres menors relacionades amb actuacions de Gas Natural, Fecsa, Telefònica i seguiment de les obres
 • Manteniment d'edificis municipals


Atenció al ciutadà:

 • Visites concertades amb els tècnics municipals
 • Instàncies

Responsable polític

Dades

Adreça Rambla Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt

Telèfon 937937980

Fax 937950630

Correu electrònic urbanisme@arenysdemunt.cat

Horari hores convingudes