Ajuts COVID-19 a les persones


Mesures de suport de l'Ajuntament d'Arenys de Munt

Els Serveis Socials municipals estan treballant amb els col·lectius més vulnerables, prevenint i vetllant per les noves necessitats que es plantegen en la situació de confinament.


Banc d'Aliments

Mitjançant el DISAM (Centre de Distribució Solidària d’Aliments d’Arenys de Munt), es reparteixen lots d'aliments a famílies vulnerables derivades pels serveis d'Acció Social amb col·laboració de la Càritas, Creu Roja i la Xarxa de Voluntaris d'Arenys de Munt.

Què oferim     Com demanar l'ajut
Distribuïm lots d'aliments a famílies vulnerables que els recullen al DISAM.    

Trucant al telèfon d'Acció Social: 937937710

Per correu electrònic:ssocials@arenysdemunt.cat
(Horari d'atenció: de 9 del matí a 2 del migdia, de dilluns a divendres)

Portem lots de menjar a domicili a persones vulnerables que no es poden desplaçar al magatzem del DISAM i/o que no tenen recursos.  
Fem la compra o anem a la farmàcia per a les persones que no poden sortir del domicili mitjançant la Xaxa de Voluntaris d'Arenys de Munt.   Per Whatsapp o trucada al 662196537

Dotació econòmica (ampliable)

  22.714,73 €

Enllaç per a més informació

  Banc d'aliments

Ajuts econòmics d'emergència (lloguer/hipoteca, subministraments i alimentació)

Per tal de poder seguir donant totes les prestacions econòmiques de caràcter social amb la màxima celeritat, eficàcia i eficiència, especialment en aquests moments en què aquests serveis són més necessaris que mai, l’Ajuntament de d’Arenys de Munt ha pres una sèrie de mesures:


Ajuts extraordinaris amb caràcter urgent per a persones afectades econòmicament
per l’actual situació de crisi sanitària arran de la propagació de la COVID-19

 
Què oferim     Import subvencionable      Criteris Generals     Com demanar l'ajut
Ajuda per al pagament del rebut de lloguer o hipoteca de l'habitatge.   Màxim de 700 euros en funció de la quota de lloguer/hipoteca.   L'habitatge ha de ser el domicili habitual i permanent.

Cal acreditar empadronament a Arenys de Munt.

Són ajudes de caràcter puntual fins a un màxim de tres mesos.
 

Es podrà demanar l'ajut a partir del mes de juny mitjançant instància.

Tota la tramitació de les sol·licituds es farà per mitjans telemàtics mentre duri l'estat d'alarma.

Telèfon de l'OAV: 937937980

Correu electrònic: oav@adsemunt.cat

Ajuda per a la despesa de subministraments de la llar (aigua, gas, telefonia, i electricitat).   L'ajut màxim serà de 300 euros en funció de les factures presentades pendents de pagament.  
Ajuda per a despesa d'alimentació bàsica.   L'ajut màxim serà de 300 euros i caldrà acreditar les compres realitzades en comerços d'Arenys de Munt.  
Altres ajuts d'emergència per pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies o unitats de convivència.   En funció de la situació econòmica del peticionari es valorarà l'ajut puntual i segons els criteris establers al reglament de prestacions econòmiques.   L'ajut es pot demanar en qualsevol moment de l'any, mitjançant intància, i amb el suport de l'OAV o via correu electrònic per a facilitar la tramitació per mitjans electrònics.
Dotació econòmica prevista   70.000 euros
Enllaç i documentació ampliada en PDF   Prestacions econòmiques de caràcter social
Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

Atlres subvencions de Serveis Socials


Ajuts per al servei de menjador de les escoles bressol d'Arenys de Munt

Què oferim     Import subvencionable      Criteris Generals     Com demanar l'ajut
Ajuda per al pagament del rebut del menjador de les escoles Bressol d'Arenys de Munt.   L'aportació de l'ajuntament cobrirà la totalitat del cost del menjador del infants fins a un màxim de dies que es determinarà en la convocatòria corresponent i en funció de la puntuació obtinguda.  
Poden demanar els ajuts pares, mares i tutors legals.

Adreçat a infants de 0 a 3 anys, matriculats a les escoles bressol d'Arenys de Munt.

Cal acreditar empadronament a Arenys de Munt.

Es tindrà en compte la pèrdua de feina o ERTE en el periode d'estat d'alarma.
 

Es podrà demanar l'ajut a partir del mes de juny mitjançant formulari.

Tota la tramitació de les sol·licituds es farà per mitjans telemàtics mentre duri l'estat d'alarma.

Telèfon de l'OAV: 937937980

Correu electrònic: oav@adsemunt.cat

Dotació econòmica prevista   10.000 euros
Enllaç i documentació ampliada en PDF   /arees/coronavirus/mesures-de-suport-economic-per-palliar-els-efectes-de-la-crisi-del-covid-19/ajuts-covid-19-a-les-persones/ajuts-per-al-menjador-de-les-escoles-bressol
Bases específiques de subvencions Menjador Escola Bressol

Linia de subvencions per a subministraments bàsics

Què oferim Import subvencionable  Criteris Generals Com demanar l'ajut
Facilitar el pagament de subministraments bàsics del domicili habitual de persones amb escassos recuros econòmics i subjectes al pagament de l'IBI. Fins a un màxim del 90% de la quota líquida de l'IBI i sempre que no superi els 300 euros. Els ajuts s'han de destinar al pagament de subministraments bàsics del domicili habitual l'any 2020.

Els ajuts s'adjudicaran segons l'orde d'entrada fins a esgotar el crèdit existent.

Cal acreditar empadronament a Arenys de Munt i figurar com a subjecte passiu de l'IBI.

Els sol·licitants no poden constar com a titulars de cap altre immoble.

Es podrà sol·licitar la subvenció a partir del mes de juny mitjançant formulari.

Tota la tramitació de les sol·licituds es farà per mitjans telemàtics mentre duri l'estat d'alarma.

Telèfon de l'OAV: 937937980

Correu electrònic: oav@adsemunt.cat

Dotació econòmica prevista 40.000 euros
Enllaç i documentació ampliada en PDF Subministraments bàsics
Bases específiques de subvencions Subministraments Bàsics

Ajut per a activitats d'estiu 2020

Què oferim?
Ajut per al pagament del rebut de les activitats d’estiu (casals, colònies, campaments, rutes i activitats esportives).

Import subvencionable:
En funció de la puntuació obtinguda i fins a un màxim individual de 300 euros per fill/a i no podrà sobrepassar el cost de l’activitat subvencionada.

Criteris generals:
Poden demanar l’ajut els pares, mares i tutors/es legals. Adreçat a infants i adolescents que figurin al padró municipals d’habitants amb una antiguitat mínima de 6 mesos. Cal que tota la unitat familiar o tutors/es legals figurin al padró municipal d’habitants amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

Com puc demanar l’ajut:
Presentant el formulari de sol·licitud i el model de dades bancàries juntament amb tota la documentació que es detalla a les bases.

Dotació econòmica prevista:
6.000 euros

Documentació:
Bases específiques
Modificació de les bases
Convocatòria
Formulari de sol·licitud
Model de dades bancàries


Mesures de suport d'altres administracions


Prestació d'urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Generalitat de Catalunya

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, el govern de la Generalitat ha previst una dotació pressupostària de 20 milions d'euros per a despeses de primera necessitat i amb la finalitat de pal·liar aquesta situació.

La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de dos-cents euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

La prestació s'adreça a persones treballadores (persones físiques) que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents:

 1. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 22 del Reial Decret llei 8/2020.
 2. Treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció, d’acord amb els supòsits previstos a l’article 23 del Reial Decret llei 8/2020.
 3. Treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació d’acord amb el punt 6 de l’article 25 del Reial Decret llei 8/2020.
 4. Treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.
 5. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica.

Sol·licitud de l'ajut:

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació.

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per internet i es resoldrà en el termini de 7 dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de 7 dies hàbils.

Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Més informació en aquesta pàgina.

Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19


Moratòria de Deute Hipotecari de l'Habitatge habitual

Qui ho pot sol·licitar:

Deutors amb contractes de préstec o crèdit garantits amb hipoteca immobiliària que estiguin vigents a la data d'entrada en vigor i que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica següents:

 • Deutor passa a situació d’atur o empresari/professional, que pateix una pèrdua dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

-Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (d'ara endavant IPREM), que és la quantitat de 1.613,52 €.

-Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec en la unitat familiar. L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.

-Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

-En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior al 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti per realitzar una activitat laboral, el límit previst en el subapartat a) serà de quatre vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

 • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

Requisits:

 • Alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys 1,3.
 • Caiguda de les vendes almenys d’un 40%.

Tipus de mesura:

 • Suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat per a la mateixa i la conseqüent aplicació durant el període de vigència de la moratòria de la clàusula de venciment anticipat que consti en el contracte de préstec hipotecari.
 • Durant el període de vigència de la moratòria, l'entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització del capital o pagament d'interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge. Tampoc es reportaran interessos.

Terminis:

 • Es pot sol·licitar fins a 15 dies després de la finalització de la vigència del real decret-llei (Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19) i la sol·licitud s’ha d’adreçar a l’entitat financera de la hipoteca.
 • Aquesta moratòria s’ha establert en 3 mesos.

Programa d'ajudes de lloguer

RD Llei 11/2020 de 31 de març

Qui ho pot sol·licitar:

 • Persones llogateres que, a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19, tinguin problemes transitoris per pagar el lloguer i estiguin en supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda.

Import:

 • L’import d’aquesta ajuda serà de fins a 900 € al mes i de fins al 100% del lloguer, o del 100% del principal i interessos del préstec que s’hagi subscrit per pagar el lloguer de l’habitatge habitual. Seran els òrgans competents de cada comunitat autònoma els que determinin la quantia exacta d’aquesta ajuda.

Més informació a les bases.


Nova línia d'ajuts per pagar el lloguer

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya obren una línia d’ajuts d’un total de 14,5 milions destinats a les persones arrendatàries d’habitatge habitual que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social de la COVID-19. Són ajuts directes per pagar un màxim de sis mensualitats de lloguer, des d'abril a setembre.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és del 19 de maig al 30 de setembre del 2020, però cal tenir en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d'arribada fins a exhaurir el pressupost.

Requisits de les persones sol·licitants:

 • Estar a l’atur.
 • Haver patit un ERTO o una retallada de sou a conseqüència de la COVID-19, amb un topall de renda familiar i un lloguer no superior a 900 euros.
 • Que la persona sol·licitant sigui titular d’un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.
 • Que les despeses de lloguer i dels subministraments bàsics igualin o superin el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Sol·licitud d’ajut:

El número d’atenció telefònica 900 922 841 oferirà assessorament de 9 del matí a 2 del migdia.

Durant aquesta setmana, l’Oficina Comarcal d’Habitatge facilitarà informació i resoldrà dubtes per correu electrònic: habitatge@ccmaresme.cat.

Més informació i realització de les sol·licituds en aquesta pàgina.

També podeu consultar la guia d'ajuts a l'habitatge del Consell Comarcal del Maresme.


Altres mesures referents a l'habitatge

 • Suspensió dels desnonaments
 • Pròrroga extraordinària de màxim sis mesos del contractes de lloguer de l’habitatge habitual
 • Aplicació automàtica de la moratòria de deute de lloguers en cas de grans tenidors
 • Modificacions excepcionals i transitòries de les condicions contractuals en cas que no siguin els propietaris grans tenidors
 • Línia de microcrèdits avalats per l’Estat per a persones vulnerables econòmicament, a un 0% d’interès a tornar en 6 anys ampliable a 10

 


Reducció del 50% del cànon de l'aigua

Govern de la Generalitat

L'Agència Catalana de l'Aigua aplicarà de forma automàtica i universal una reducció dels gravàmens del cànon de l'aigua en els mesos d'abril i maig:

 • Ampliació del cànon social a tots els trams de la factura: als usuaris domèstics que ja gaudeixen d'una tarifa social se'ls aplicarà el gravamen de 0 euros a tots els trams de consum.
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua per a usuaris domèstics: a aquells que no gaudeixen de tarifa social, se'ls aplicarà un tipus de gravamen resultant d'aplicar un coeficient 0,5 sobre els tipus previstos als apartats 1 i 2 de l’article 69 del Decret legislatiu 3/2003.

Més informació en aquesta pàgina.


Legislació

ESTAT

Documentació de transició a la nova normalitat:

Més informació en aquesta pàgina.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Més informació en aquesta pàgina.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-10-2020 10:19