Prestacions econòmiques de caràcter social

Modificacions del reglament de Prestacions econòmiques de caràcter social de l'ajuntament amb l'objectiu de donar suport a les persones que han estat afectades per la situació d'estat d'alarma provocada per la COVID-19

1. Objecte de l’annex

L’objecte d’aquest annex és el d’atorgar ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les persones que han estat afectades econòmicament per l’actual situació, provocada per la crisi sanitària arran de la propagació de la COVID-19.

Amb aquesta modificació del Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social es pretén donar una resposta àgil i eficaç  a la situació actual i  que aquelles unitats familiars que de manera temporal tinguin dificultats per cobrir les necessitats bàsiques puguin accedir a uns ajuts puntuals i urgents, evitant així que un cop acabi aquest estat d’alarma la situació de vulnerabilitat es cronifiqui.

Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 a causa dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, o bé aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) motivat pel mateix Decret o alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa com a equivalent pels Serveis Socials municipals i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministraments.

2. Persones sol·licitants i beneficiàries incloses en el present annex

Les persones sol·licitants dels ajuts han de complir els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys o estar emancipat/da legalment
  • Viure i estar empadronat/da al municipi d’Arenys de Munt. Les situacions incloses en aquest annex no requereixen un mínim de mesos d’empadronament al municipi per tal de ser beneficiari d’un ajut d’urgència social.
  • Estar afectades per l’actual situació provocada per la propagació del coronavirus següent:

- Hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa.
- L’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020 a causa dels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
- Aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) motivat pel mateix Decret.
- Alguna situació de caràcter anàleg que pugui ser admesa pels Serveis Socials.

Caldrà acreditar la nova situació mitjançant la documentació on quedin reflectides aquestes circumstàncies: sol·licitud d’alta al SOC, document de finalització de contracte o d’estar afectat per un ERTO, etc.

3. Sol·licituds i documentació

Les persones sol·licitants hauran d’emplenar i presentar una instància genèrica de forma telemàtica a través del web municipal (http://www.arenysdemunt.cat).

Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats poden trucar al telèfon de l'OAV (937937980) o bé enviar un correu electrònic a oav@ademunt.cat.

S’ajudarà les famílies amb dificultats a l’hora de presentar documentació de forma electrònica fent ús dels mitjans esmentats.

La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma, i es notificarà a les famílies de la forma més ràpida possible, en la mesura de les possibilitats.

La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació de les Bases del Reglament de Prestacions d’Urgència Social, així com de l’annex adjunt per part de tots els membres de la unitat familiar.

4. Termini de presentació de sol·licituds

Es podrà presentar una sol·licitud d’ajuda extraordinària, des que s’aprovi definitivament el present annex durant el termini que duri aquesta situació, fins a 31 de desembre de 2020.

A la sol·licitud, que es presentarà en un model normalitzat, caldrà remarcar si el peticionari és beneficiari de (no cal presentar la documentació):

  • Títol de família nombrosa o monoparental
  • Si es té reconegut un grau de discapacitat per l’ICASS o òrgan o entitat que correspongui, en el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui afectat per algun tipus de discapacitat física, psíquica i/o sensorial
  • Si és beneficiari d’algun tipus de pensió, subsidi o prestació

5. Criteris d’atorgament

Per atorgar els ajuts d’aquesta convocatòria es tindran en compte les situacions descrites en el punt primer de les presents bases.

Tanmateix, es tindrà en compte la situació socioeconòmica de tots els membres de la unitat familiar, és a dir, de totes les persones de la família que conviuen a l’habitatge (cònjuge, parella o vincle de parentiu fins a primer grau de consanguinitat) en funció dels barems establerts en el Reglament de Prestacions Municipal.

6. Atorgament

S’estableixen tres línies d’ajuts:

  • La primera, relacionada amb la despesa de lloguer/hipoteca de l’habitatge. L’ajut màxim serà de 700 € mensuals, en funció de la quota de lloguer/hipoteca. No es donarà un ajut superior a la quota mensual, i s’ha de ser titular com a arrendatari del contracte d’arrendament de l’habitatge, que ha d’estar ubicat a Arenys de Munt. L’habitatge ha de constituir el domicili amb caràcter habitual i permanent, que s’acreditarà mitjançant l’empadronament.
  • La segona, relacionada amb la despesa de subministraments. L’ajut màxim serà de 300 € mensuals, en funció de les factures presentades pendents.
  • I, finalment, la tercera línia, relacionada amb l’alimentació bàsica. L’ajut màxim serà de 300 € mensuals. Les persones beneficiàries d’aquest ajut l’hauran de justificar en compres realitzades en comerços del municipi

Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut per cada un dels conceptes al mes, màxim tres mesos.

Per establir la situació econòmica, es consideraran els ingressos nets percebuts del conjunt de membres de la unitat familiar de convivència durant els dos mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. Atès que aquest annex vol regular els ajuts extraordinaris només per a aquelles persones que hagin perdut la feina arran del tancament de la seva empresa, o que l’empresa on treballen hagi reduït la plantilla a partir del dia 15 de març de 2020, o bé aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTO, es valoraran els darrers dos mesos en comptes dels sis mesos que es demanen a les Bases del Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social.

L’eina per valorar aquests ajuts serà el barem que es detalla al Reglament de Prestacions Socials de l’Ajuntament d’Arenys de Munt.

7. Tractament de dades personals i confidencialitat dels ajuts concedits

Amb la presentació de la instància dels ajuts de la convocatòria a l’Ajuntament, la part interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient, d’acord amb la normativa vigent.

8. Revisió dels ajuts

La revisió dels ajuts correspon a l’òrgan competent i, amb prèvia comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d’ofici.

La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de circumstàncies susceptibles de modificar el dret als ajuts de de les condicions que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.

En cas que l’Ajuntament detecti una situació de frau, se li reclamaran totes les quanties concedides, sense perjudici de les possibles accions, fins i tot penals, que es puguin exercir per part de l’Ajuntament.

9. Vigència

Aquest annex entrarà en vigor a la seva publicació íntegra al BOP i restarà vigent fins a la seva modificació o derogació.

Import de la convocatòria 2020:

Crèdit inicial: 40.000 € + modificació de crèdit de 30.000 € = 70.000 €

Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social

Terminis: publicada la modificació de les bases, convocatori mes de juny.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-07-2020 11:31