Àngel Castillo i Vallcorba

3r tinent d'alcalde
Regidor de Recursos Humans, Seguretat i Mobilitat, Espai Públic, Parcs i Jardins 

acvallcorba@ademunt.cat

Twitter:  @Angelcastillov

Nascut a Barcelona a l'any 1968, empresari i emprenedor. Soci d'una empresa metal·lúrgica especialitzada en la distribució de material ferroviari, nàutic i aeronàutic; assumint, durant molts anys, la tasca de coordinar la gestió de l'empresa, els sistemes de qualitat i, en especial, impulsar l'exportació a països de Sud-amèrica, Àfrica i el sud d'Europa.

Experiència en la coordinació i assignació de tasques en diferents tipus d'àmbits. Molt lligat en el passat al món del motor; va ser comissari de la Federació Catalana d'Automobilisme i participant en l'organització de curses.

Vinculat a Arenys de Munt des del 2004 i a ERC des de 2010, havent estat president de la secció local d'ERC Arenys de Munt i actualment secretari de política municipal de la comarca del Maresme, regidor a l'Ajuntament d'Arenys de Munt des del 2015. Estudis d'electrònica, mecànica, disseny gràfic, riscos laborals i implantació de sistemes de qualitat ISO 9001.

 

Retribucions 2024

CONCEPTES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL ACUMULAT 
Salari Brut 3.206,92 3.206,92 3.206,92 3.206,92                 12.827,68
Salari Net 2.380,17 2.379,53 2.379,53 2.379,53                 9.518,76  
Despeses de telefonia 66,25 66,25 66,25 66,25                 265,00
Total despesa 3.273,17 3.273,17 3.273,17 3.273,17                 13.092,68

 

Declaració de patrimoni

Patrimoni  
Patrimoni immobiliari

Casa (50%) / Arenys de Munt / 2006 / Hipoteca

Vehicles Jeep Cherokee 2.4D (2005)
Cotxe Peugeot 208 / 2015
Dipòsits, valors, participacions i anàlogues 25% accions sense remuneració en procès de cessió d'accions Cayman Cablecontrol, S.L
50% accions actualment sense remuneració en proces de dissolució Amunt solutions S.L
Dipòsit a BBVA (50%)
Pla de pensions a BBVA

 

Declaració d'activitats

Càrrec Definició
3r tinent d'alcalde  
Per compte propi a l'empresa Cayman cablecontrol S.L, amb activitat a la fabricació d'elements mecànics Altres activitats compatibles

 

Competències

Les facultats genèriques que es deleguen són:

 • Les referents a Seguretat, incloent-hi la coordinació de la Policia Local i Mobilitat.
 • Les referents a Espai Públic, Parcs i Jardins (manteniment, neteja, zones verdes, jardineria, enllumenat i coordinació de la Brigada d’Obres i Serveis).
 • Les referents a Recursos Humans.

Les facultats específiques que es deleguen són:

 • Presidència de la Comissió Informativa Permanent de Serveis Generals.
 • Relacions amb el directiu local d’obres i serveis per a la coordinació dels treballs en la via pública.
 • Autorització d’ús de material inventariable depenent de la Brigada d’Obres.
 • Autorització de l'ús dels equipaments municipals i l'aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si escau.
 • Resolutòries en matèria d’ocupació de la via publica, de tallament de carrers sense material, i l'aprovació de les corresponents liquidacions, bonificacions o exempcions, si escau.
 • Resolutòries en matèria de senyalització urbana, queixes i reclamacions de la via pública.
 • Coordinació i assistència de les reunions periòdiques de l’àmbit de Recursos Humans i negociació col·lectiva.
 • Aprovació de les bases per les convocatòries del personal i les restants actuacions fins al nomenament del personal.
 • Aprovació de la contractació i nomenament del personal.
 • Proposta d’aprovació de la modificació de llocs de treball i de l’oferta pública d’ocupació.
 • Assistència a les meses de negociació de convenis col·lectius i acords de funcionaris, així com de les comissions que es puguin derivar dels mateixos.
 • Autorització de vacances i assumptes propis, permisos i formació, del personal amb comandament al servei de l’Ajuntament.
 • Signatura de convenis de pràctiques d’estudiants.
 • Aprovació de la incoació d’expedients disciplinaris al personal al servei de l’Ajuntament.
 • Autoritzar i disposar despeses amb valor estimat inferior a 5.000 euros, en les aplicacions dels orgànics del pressupost municipal: 110, 140, 310, 340 i 320 en relació amb les aplicacions relatives a les tasques assumides. De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
 • Aprovar el reconeixement de triennis i graus, l’atorgament d’ajuts al personal, l’assignació de plusos, l’assignació de tasques i els nomenaments temporals en supòsits d’absència d’altre personal.
 • Cancel·lar despeses en els orgànics esmentats.
 • De les resolucions delegades que pugui dictar, es donarà compte al Ple de forma mensual.
 • Instrucció i resolució dels expedients sancionadors de trànsit.
Àngel Castillo Vallcorbaerc

Et pot interessar

Última revisió 13-05-2024 09:54