Policia Local


Presentació

L'actuació de la Policia Local es basa en criteris d'implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics i genèrics s'han d'adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

Aquesta carta de serveis presenta, per una banda, tots els serveis que des de la Policia Local es presten als ciutadans i ciutadanes de la nostra vila; per l'altra, concreta els compromisos de qualitat que s'ofereixen. Expressa, per tant, la voluntat de portar a la pràctica, amb la màxima eficàcia i a través del compromís públic, els principis de l'actuació policial.

Es tracta també de millorar el grau d'autoexigència i poder valorar la qualitat del servei. En definitiva, d'estar a punt per donar resposta a les necessitats i exigències de la societat arenyenca.

Què fem?

La nostra feina consisteix a assegurar els drets i les llibertats dels ciutadans i ciutadanes, preservar la convivència i el foment de la cohesió social.

La implicació social, la presència en el territori, la proximitat a la ciutadania i la voluntat de servei són els criteris que han de permetre oferir una resposta adequada a les demandes i necessitats ciutadanes, i configuren la tasca policial com una activitat de servei públic.

Què oferim?

POLICIA ASSISTENCIAL

 • Actuacions de la policia que tenen com a finalitat l'auxili directe a la ciutadania i la seva protecció. L'objectiu d'aquest tipus d'intervencions és la protecció dels drets, la resolució dels conflictes que es puguin donar entre particulars i l'accés a la informació, per tal d'ajudar i orientar els vilatans i vilatanes en la canalització del seu problema davant de l'organisme o institució corresponent.

OFICINA D'ATENCIÓ A LA VILA

 • Atenció i informació a la ciutadania de qualsevol assumpte relacionat amb la tasca de policia.
 • Recepció de les denúncies presentades pels vilatans i vilatanes.
 • Informació a la persona denunciant sobre els seus drets com a víctima d'un delicte.
 • Derivació, en determinats delictes (violència de gènere, agressions sexuals) a l'Oficina d'Atenció a la Víctima.
 • Patrulla mòbil d'atestats per a la intervenció en el lloc dels fets.
 • Gestió de la mobilitat a la població amb l’autorització de talls de carrer i ocupacions de via pública.
 • Recollida, tramitació i entrega dels efectes perduts.

ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES

 • Auxili permanent i immediat a les víctimes i seguiment personalitzat dels casos, a les dependències de la policia o bé al lloc on siguem requerits.
 • Atenció especial a les víctimes de maltractaments en l'àmbit de la llar (violència domèstica i violència de gènere).
 • Oferim informació d'altres serveis, municipals, autonòmics o estatals, com assessorament jurídic, ajuts econòmics o qualsevol altra prestació a la qual tinguin dret els vilatans i vilatanes.
 • Seguiment i assessorament de les víctimes de violència de gènere durant tot el procediment judicial.

ATENCIÓ ALS MENORS

 • Custodiem i posem a disposició dels pares i mares o del centre escolar els nens i nenes menors que siguin localitzats en situació d'absentisme escolar. També ens posem en contacte amb els Serveis Socials per comunicar-los aquesta situació i facilitar-los el seguiment del/de la menor.
 • En el cas de menors desemparats/des, els oferim una primera assistència per protegir aquests infants de riscos potencials i els posem a disposició dels pares i mares, tutors/es i/o els corresponents Serveis Socials.
 • Participació activa en la Comissió Interadministrativa de seguiment de conflictivat als centres escolars.

MEDIACIÓ EN CONFLICTES PRIVATS

 • Intervenció, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per resoldre conflictes entre particulars.
 • Assessorament i informació a totes les parts, per arribar a una solució amistosa del conflicte. En cas que sigui necessari, fem la denúncia o acta corresponent.
 • Seguiment de les mediacions efectuades amb la publicació d'una memòria anual.
 • Col·laboració amb el Servei de Mediació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, derivant serveis i realitzant mediacions conjuntes.

SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA DE PROXIMITAT

 • Tasques directament relacionades amb la protecció dels drets i llibertats ciutadanes. La seguretat s'identifica en un entorn pacífic on la ciutadania pot conviure democràticament, perquè són respectats el seus drets, llibertats i béns. Per la seva banda, la policia de proximitat permet un millor coneixement del territori i de les característiques socials de l'entorn amb la finalitat de donar una resposta més àgil als problemes que es puguin plantejar a la vila d’Arenys de Munt.

SEGURETAT CIUTADANA

 • Presència continuada i efectiva a la via pública amb caràcter preventiu, combinant la presència a peu i amb vehicle.
 • Assignació d'efectius policials a festes, actes lúdics, concentracions o esdeveniments que, per les seves característiques, fan aconsellable aquesta presència policial, per tal de preservar un entorn pacífic de convivència i protegir el conjunt de vilatans i vilatanes.
 • Disposem d'unitats d'intervenció susceptibles d'actuar en situacions específiques i quan les característiques del risc així ho aconsellin.

POLICIA COMUNITÀRIA

 • La seguretat dels i les joves. Impuls de la coordinació dels diferents serveis, tant de la Generalitat com de l'Ajuntament, per fer un seguiment integral i transversal dels seus problemes.
 • Assessorament dels vilatans i vilatanes en temes de seguretat ciutadana o de policia administrativa mitjançant entrevistes i reunions amb centres cívics, escoles, associacions de veïns, llars d'avis o representants de comerços. Recollida d'informació en relació amb les inquietuds de la ciutadania per planificar els serveis més adients i informar del resultat de les actuacions.
 • Destinar els efectius necessaris per regular el trànsit en determinats centres escolars, en hores d'entrada i sortida, en funció de criteris com seguretat per als infants, ubicació de l'escola o problemàtica viària que es pugui presentar.
 • Informar de totes les incidències observades als serveis municipals competents per a la seva resolució.
 • Policies de barri, per afavorir un accés més fàcil i còmode a la ciutadania.

PREVENCIÓ, CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA

 • Campanyes (violència domèstica, drogues o temes d'alarma social) per sensibilitzar i informar els ciutadans i ciutadanes.
 • Xerrades informatives, amb personal especialitzat, en centres escolars o en altres institucions a demanda dels i les responsables corresponents.

POLICIA ADMINISTRATIVA

 • Actuacions policials que pretenen donar compliment a la normativa administrativa local, autonòmica o estatal, i evitar o denunciar la comissió de fets que puguin comportar molèsties, perills o perjudicis a la resta de vilatans i vilatanes. Inclouen activitats com el control de sorolls, compliment d'horaris en establiments, capacitat en locals, control de gossos, medi ambient, activitats econòmiques perilloses o il·legals...
 • Aquestes actuacions pretenen garantir la convivència i contribuir al manteniment i millora de la qualitat de vida ciutadana.
 • Ens traslladem a demanda del vilatà o vilatana al lloc on siguem requerits a fi de comprovar i denunciar, si cal, les infraccions relacionades amb l'incompliment de les normatives administratives.
 • Planificació i realització anual, amb criteris d'estacionalitat o d'especial sensibilitat ciutadana, d'actuacions i campanyes de sensibilització i control relacionades amb diferents aspectes de la tasca de policia administrativa. Aquestes campanyes es fan de forma coordinada amb altres serveis municipals o autonòmics.

TRÀNSIT

 • El control i la regulació del trànsit i el control de vehicles i conductors i conductores és una de les eines bàsiques per afavorir l'ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les intervencions en aquest àmbit són de caràcter assistencial, sancionador i, sobretot, preventiu.
 • Investigació de les causes dels accidents de trànsit mitjançant personal especialitzat amb dades objectives que permetin l'esclariment dels fets.
 • Servei de retirada de vehicles les 24 hores del dia.
 • Informació a les parts afectades sobre les dades bàsiques de l'accident i orientació sobre els tràmits que cal fer.
 • Estudi dels punts negres i realitzar mesures per evitar-los.

COL·LABORACIONS

 • La Policia Local, com a servei d’assistència a la ciutadania, no només recull aquells requeriments que són especificament policials, sinó que gestiona altres tipus de servei que no li pertoquen o tot i que no en tingui competències. Amb vocació d’assistència al vilatà, quan succeix aquest fet i per evitar que els requirents hagin d’anar a altres departaments de l’Ajuntament o a altres institucions, per part de la Policia es tramita aquest requeriment al departaments oportuns, per facilitar-ne la gestió.
 • Per part de la Policia es col·labora estretament amb els serveis de Mediació, Serveis Socials, Obres, Medi Ambient, Padró Municipal i Secretaria de l’Ajuntament.

A qui ens adrecem?

 • A tota la ciutadania d’Arenys de Munt i a totes les persones que visitin la ciutat.

El nostre compromís

POLICIA ASSISTENCIAL

OFICINA D'ATENCIÓ A LA VILA

 • Atenem i informem la ciutadania les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
 • Aquesta informació és facilitada per personal qualificat per tal de garantir que sigui clara i fiable.
 • Oferim un tracte amable i respectuós a totes les persones i garantim en tot moment la confidencialitat de les dades personals.
 • Atenem de forma immediata aquelles persones que hagin estat víctimes de delictes violents, i se'ls ofereix protecció i orientació per evitar al màxim una possible segona victimització.

 ASSISTÈNCIA A LES VÍCTIMES

 • Garantim un servei d'atenció a les víctimes les 24 hores.
 • Garantim un servei d'alarma telefònica les 24 hores.

ATENCIÓ ALS MENORS

 • Avisem immediatament pares i mares o tutors i tutores del/de la menor desemparat/da, un cop ha arribat a les nostres dependències.
 • Traslladem el o la menor al domicili o institució en cas de la impossibilitat que pares/mares o tutors/es se'n facin càrrec.
 • Les estades a les dependències policials es faran en un espai que eviti la victimització.

MEDIACIÓ EN CONFLICTES PRIVATS

 • Quan som requerits per efectuar una mediació, ens comprometem a iniciar la mediació en un termini màxim de 5 dies.

SEGURETAT CIUTADANA I POLICIA DE PROXIMITAT

     SEGURETAT CIUTADANA

 • En cas de situació greu al nucli urbà que requereixi intervencions d'urgència, ens comprometem a una actuació policial immediata i adequada en un termini màxim de 7 minuts.
 • Ens comprometem a potenciar el conjunt d'actuacions preventives de la Policia Local, elaborant un mapa delinqüencial a partir de les denúncies presentades, a fi d'optimitzar el conjunt d'actuacions preventives de la policia a la ciutat.

     POLICIA COMUNITÀRIA

 • Oferim als vilatans i vilatanes la possibilitat de fer denúncies en temes de trànsit o de manca de civisme a través dels policies de barri i en el mateix lloc dels fets.
 • Quan som requerits per a una entrevista personal, ens posem en contacte, telefònic o domiciliari, amb el vilatà en el termini màxim de 72 hores.
 • Garantim la presència de policies a tot el municipi, durant el curs escolar, des de les 9 fins a les 19 hores de dilluns a divendres.

     PREVENCIÓ, CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA

 • Ens comprometem a fer, segons les peticions dels centres escolars, un mínim de 3 cursos d'educació viària en el marc del programa de recursos educatius de l'Ajuntament.
 • Fem controls setmanals en zones d'oci nocturn de la ciutat tots els divendres i dissabtes de l'any, per mantenir la seguretat i convivència ciutadana.

POLICIA ADMINISTRATIVA

 • Fem reunions amb els diferents sectors d'activitat de la ciutat.
 • Ens comprometem a informar de les actuacions realitzades en cas de queixes veïnals per activitats econòmiques.

TRÀNSIT

 • En cas d'accident greu en el nucli urbà, hi acudim en un termini màxim de 7 minuts per donar assistència a les víctimes, protegir la resta d'usuaris i usuàries i restablir el trànsit al més aviat possible. Informem les persones interessades respecte a les gestions administratives que cal dur a terme.
 • Retirem qualsevol vehicle en 15 minuts des del moment de la trucada, en cas que alguna persona comuniqui que aquest vehicle obstaculitza greument la circulació de vehicles o vianants.
 • En el cas de vehicles abandonats que puguin representar risc per a la seguretat ciutadana, ens comprometem a retirar-los en un màxim de 24 hores després que s'hagi formalitzat la denúncia corresponent per abandonament. Pel que fa a la resta de vehicles abandonats, la retirada es fa en un termini de 60 dies, sempre d'acord amb els supòsits recollits a la normativa vigent.

Ajudeu-nos a millorar

 • Per fer alguna gestió, cal portar sempre el DNI, permís de conducció, passaport o permís de residència.
 • Si la gestió fa referència a un vehicle, cal portar el permís o llicència de conduir, el permís de circulació, l'assegurança obligatòria i la targeta d'inspecció tècnica del vehicle.
 • El telèfon d'urgència és el 629 20 47 40; està disponible les 24 hores del dia. Per facilitar l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes que puguin necessitar els serveis policials, requeriu-los només per a situacions d'emergència.
 • Amb vista a tràmits futurs, és convenient identificar la persona que us atén, tant personalment com telefònicament.

Contacte

POLICIA LOCAL D’ARENYS DE MUNT
Rambla Sant Martí, 19
08358 Arenys de Munt
policia@ademunt.cat
http://www.arenysdemunt.cat/arees/seguretat-i-mobilitat
Telèfon d'emergències: 629 20 47 40

Compliment dels compromisos

Actuació en cas d'urgència

En cas de situació greu al nucli urbà que requereixi intervencions d'urgència, ens comprometem a una actuació policial immediata i adequada en un termini de 7 minuts.

Període

Actuacions en un temps inferior a 7 minuts

Total d'actuacions

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

 

 7.300

 

Semàfor groc


Realització de reunions per tractar temes de seguretat

Ens comprometem a fer reunions per tractar temes de seguretat, quan siguin sol·licitades per qualsevol sector d'activitat de la ciutat, en un termini màxim de 15 dies a partir de la petició.

Període

Reunions realitzades dins de termini

Reunions realitzades

Grau d'acompliment

Semàfor

2020  

   

100%

Semàfor verd


 

 

 

 

 

Realització d'entrevistes personals

Quan som requerits per a una entrevista personal, ens posem en contacte telefònic o domiciliari amb el vilatà en el termini màxim de 7 dies.

Període

Entrevistes realitzades dins termini

Total entrevistes realitzades

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

 

 

100%

Semàfor verd

 

 

 

 

 


Efectuació d'una mediació en conflictes privats

Quan som requerits per efectuar una mediació, ens comprometem a iniciar la mediació en un màxim de 5 dies.

Període

Mediacions dins termini

Total mediacions

Grau d'acompliment

Semàfor

2020 

 12

 12

100%

Semàfor verd


Actuació en cas d'accident de trànsit

En cas d'accident en el nucli urbà, hi acudim en un termini màxim de 7 minuts.

Període

Intervencions dins termini

Total intervencions

Grau d'acompliment

Semàfor

2020 

 

 

 

 Semàfor groc


Actuació per retirar vehicles que obstaculitzen la circulació

Retirem qualsevol vehicle en 45 minuts des del moment de la trucada, en cas que alguna persona comuniqui que aquest vehicle obstaculitza greument la circulació de vehicles o vianants.

Període

Vehicles retirats en menys de 15 minuts

Total de vehicles retirats

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

146

 

90%

Semàfor verd

 

 

 

 

 


Actuació en cas de vehicles abandonats

En el cas de vehicles abandonats que puguin representar risc per a la seguretat ciutadana, ens comprometem a retirar-los en un màxim de 24 hores després que s'hagi formalitzat la denúncia corresponent per abandonament.

Període

Vehicles retirats en menys de 24 h

Total de vehicles retirats

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

 27

27

100%

Semàfor verd


Cursos i xerrades fets

Ens comprometem a fer, en el marc del programa de recursos educatius de l'Ajuntament, tots els cursos/xerrades sobre seguretat ciutadana i educació viària que siguin requerits durant l'any pels centres escolars de la ciutat o altres col·lectius.

Període

Cursos/xerrades fets

Cursos/xerrades sol·licitats

Grau d'acompliment

Semàfor

2020  

 

 

100%

Semàfor verd

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2021 14:50