Josep Sànchez i Camps

Alcalde
Regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Ocupació, Promoció del Poble i Fires, Economia i Hisenda, Planejament Urbanístic i Urbanitzacions, Comunicació i Habitatge

jsanchez@ademunt.cat

     

 

WhatsApp: 670520376

(15 de juny de 2019 fins a l'actualitat)

Nascut a Barcelona l'any 1972. Va treballar fins al 2016 a l'empresa familiar en l'àmbit de la rehabilitació. Autodidacta i acostumat a fer múltiples feines, això li ha permès desenvolupar tasques molt diverses a l'àmbit professional, associatiu i polític. Ha estat conseller nacional d'ERC pel Maresme i responsable d'imatge i comunicació d'ERC Arenys de Munt. Ha estat membre de l'executiva comarcal d'ERC Maresme i secretari de política municipal.

És Bachelor in Business Administration per la Universitat de Lincoln, BBA a ESEI (Bacelona), Postgrau de Governança i Lideratge Local UAB i  Postgrau en Promoció i Gestió dels Actius Locals a Universitat Rovira i Virgili – URV.

Retribucions 2024

CONCEPTES

CONCEPTES   Gener  Febrer  Març  Abril  Maig  Juny  Juliol  Agost  Setembre  Octubre  Novembre  Desembre  TOTAL ACUMULAT 
Salari Brut   3.214,29                       3.214,29
Salari Net   2.283,65                       2.283,65
Despeses de telefonia   48,76                       48,76
    3.263,05                       3.263,05

 

Declaració de patrimoni

 Patrimoni

  Patrimoni immobiliari

Pis / Arenys de Munt / 2000 / Hipoteca
Finca urbana (33,33%) / Maçanet / 2003

  Vehicles Ford Kuga/2019
  Dipòsits, valors, participacions i anàlogues Dipòsit a La Caixa
Dipòsit a La Caixa (50%) 
Dipòsit Mediolanum
Pla de Pensions Bonus PAC 1217
C.Caixafutur-PIES

 

Declaració d'activitats

 Càrrec

Alcalde  
President de GUSAM S.A. Altres activitats públiques compatibles

 

Competències

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit i de tresoreria dins dels límits i amb subjecció als requisits fixats per la legislació reguladora de les hisendes locals; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, i ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el  seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 • Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 • Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
 • Actuar com a òrgan de contractació en contractes d’obres, subministraments, serveis, concessions d’obra, servei o demanials i privats, quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas, els 6 milions d’euros; inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici.
 • Aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.
 • Adquisició de béns i drets i constitució de concessions immobiliàries quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni 3 milions d’euros, així com l’alienació de patrimoni que no superi el percentatge i les quanties indicades.
 • Ordenar la publicació, l’execució i fer complir els acords del Ple.
 • Aprovació de la gestió urbanística.
 • El nomenament dels tinents d’alcalde.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
Josep Sànchez i Campserc

Et pot interessar

Última revisió 26-02-2024 07:42